60899. lajstromszámú szabadalom • Csavaranyabiztosítás

Megjelent 1913. évi augusztus hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60899. szám. V/e/l. OSZTÁLY. -uw «I" Csavar anyabiztosítás. DE ÍJPKOWSKI JOSEPH MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 julius hó 8-ika. Javaslatba hoztak már oly csavaranya­biztosításokat, melyeknél a csavaranya két, tövisek vagy peckek segélyével egymással összekötött részből van alkotva, mely tövi­sek vagy peckek az egyik részen szabadon átjárnak; a csavaranya megfeszítése alkal­mával ezen tövisek szabad végtikkel a csavarral kötendő tárgyhoz szorulnak és a csavaranya két részét egymástól eltávolí­tani iparkodnak, amiből a csavarorsó mene­teire, amelyekre a csavaranya rá van csa­varva, ékhatás származik. Ezen szerkezetek azzal a hátránnyal bírnak, hogy a csavar­anya alapfölülete nem feküdhet föl tökéle­tesen a csavarral kötendő tárgyra, mivel a csavaranya alsó részén átjáró tövisek vagy peckek mindig kiugrással bírnak; ennek következtében a csavaranya rögzítése alkal­mával ezen tövisek vagy peckek az illető tárgyat megrongálják. Minthogy továbbá a peckek a csavaranya két részét egymástól mindig-eltávolítva tartják, ezeket nem lehet egymáson megfeszíteni; végül a csavar­anya előállítasa igen nehéz, mort a csavar­anya két részre osztása- ellenére a csavar­menetnek a csavaranya egyik végétől a másikig folyt,onosnak kell lennie. A találmány tárgya oly szerkezet, mely ezen hátrányokat kiküszöböli és minden oly csavaranya biztosítására alkalmas, mely ellen­csavaranyával van ellátva. A találmány szerint a csavaranya egyik szögletében — a középponttól lehető legtá­volabbi helyen — a csavaranyán teljesen átjáró rúgót vagy acélpecket helyezünk el. A csavaranya rögzítése után az ellencsa­varanya a rúgót vagy pecket összenyomja, minek következtében oly nyomás létesül, mely az ellencsavaranyának csak egyik ol­dalára hat és azt elhajlítani iparkodik, ami az ellencsavaranya meneteire és annak föl­ékelődése tekintetében ékhatást fejt ki, míg a rúgó vagy a pecek egyidejűleg a tulaj­donképpeni csavaranyát rögzíti. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több példaképpeni foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a szerkezetnek ellencsavar­anyával ellátott közönséges csavaranyára alkalmazott foganatosítási alakját rputatja részben nézetben, részben metszetben. A 2. ábra ugyanezen szerkezetiek oly csavaranyára való alkalmazását mutatja, melynek ellencsavaranyja nem a csavar­orsóra van csavarva, hanem külön a centrá­lis csavarmenetekkel központos csavarme­netek révén van a csavaranyával egyesítve. A 3. és 4. ábrákban az előbbi két szei>

Next

/
Thumbnails
Contents