60873. lajstromszámú szabadalom • Gép nagyszámú lyuknak oszlop- vagy rúdalakú testbe való szúrására

Megjelent 1913. évi augusztus hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |Rh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6087B. szám. , VIII/C. OSZTÁLY. Gép nagyszámú lyuknak oszlop- vagy rúdalakú testekbe való szúrására. FEGYVER- ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. Pótszabadalom az 55595. sz. törzsszabalomhoz. A bejelentés napja 1911 junius hó 26-ika. Jelen találmány az 55.595. számú szaba­dalommal védett gép tökéletesbbítésére vonatkozik és célja az, hogy a gép teljesen önműködővé tétessék oly módon, hogy a gép kéziemeltyűjét, melyet a törzsszabadalom szerinti elrendezés értelmében mindegyik lyukcsoport szúrásánál kézzel kellett egy­szer kilendíteni, a jelen találmány szerinti elrendezésnél a gép megindítása céljából csupán egyszer kell kilendíteni, mire a gép addig dolgozik, míg a kéziemeltyüt a gép megállítása céljából újból vissza nem moz­gatjuk. A csatolt rajzon a gépnek csupán a töké­letesbbités megértésére szükséges alkat­részei vannak föltüntetve, mimellett az egyes alkatrészek ugyanazon számokkal vannak megjelölve, mint a törzsszabadalom rajzán. A találmány értelmében a (36) kilincs (35) tengelyén a (76) szögemeltyű ül, mely kiik­tatott állapotában a (38) kilincset alátámasztja és ezáltal a (49) tengelyt nyugalmi állapotba hozza. A (76) emeltyű (77) orral van ellátva, melybe a (36) kilincs bekapaszkodik oly módon, hogy a kilincsnek a (34) kéziemeltyű segélyével való kilendítése által a (76) emeltyű a (38, 39) kilincs terjedelmén kívül vihetők. A (76) szögemeltyűnek másik (78) karja a (79) orral van ellátva, mely a (67) agyon ülő (81) kerék (80) orrának terjedel­mében fekszik. A (38) kilincs oly módon van elrendezve, hogy úgy a (76) emeltyű, mint a (36) kilincs által is alátámasztható. A gép következőképen működik: Ha a gépnek a rajzon föltüntetett nyu­galmi helyzeténél a (34) kéziemeltyűt oly módon elforgatjuk, hogy a (36) kilincs a (76) emeltyűt a (38) kilincs terjedelméből kilendíti, akkor a (38) kilincs a (41) kerék belső fogazásával kapcsolatba vitetik, mi­által a (49) tengely a törzsszabadalomban leírt módon forgást kap. A (34) kéziemeltyű azonnal a rajzon föltüntetett középhelyze­tébe viendő, miáltal a (76, 78) szögemeltyű a (70) rúgó által a rajzon föltüntetett kap­csoló helyzetbe vitetik úgy, hogy a (76) emeltyűkar a (38) kilincset az utóbbinak tel­jes fordulata után megfogja és a (49) ten­gelyt megállítja. E fordulat befejezésénél a (43) szögemeltyű a (42) orr által a törzs­szabadalomban leírt módon kilendíttetik, mi­által az (55) tengely fordulatot végez. E for­dulat befejezésénél azután a (76, 78) szög­emeltyű a (80) orr által elforgattatik úgy, hogy most a (38) kilincs ismét szabaddá

Next

/
Thumbnails
Contents