60863. lajstromszámú szabadalom • Sűrített vagy ritkított levegővel működő fék hosszú vasúti vonatok számára

.Hegjelent 1913. évi augusztus hó 27-én. MAGY. SZABADALMI lílK HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60868. szám. V/b. OSZTÁLY. Sűrített vagy ritkított levegővel működő fék hosszú vasúti vonatok számára. KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN­BOXHAGENBEN. A bejelentés napja 1912 április hó 6-ika. Hogy átmenő, sűrített vagy ritkított leve­gővel működő fékkel ellátott hosszabb sze­mély- és tehervonatokat lökések és rángatá­sok nélkül lehető legrövidebb fékezési úton megállíthassunk, előnyös egyrészt a fék, ill. a féktuskók első' odaszorítását hirtelen és bizonyos erővel eszközölni, úgy, hogy gyors hatás lép föl és a féktuskók rögtön a kerékabroncsokhoz szorulnak, másrészt ezen féknyomást esetleg bizonyos ideig, kb. egyenlő magasságon tartani, mielőtt a fék­nyomás a legfölsőbb határig emelkedik. Találmányunk célja, hogy ezen, a hosszú vonatok üzembiztonsága szempontjából szük­séges követelményeknek megfeleljünk; ta­lálmányunk sűrített vagy ritkított levegővel működő fékre vonatkozik, mely egy két­oldalas fékrudazatra ható két, egymáshoz képest bizonyos meghatározott nagyságú viszonyban álló fékhengerrel bír. A kitűzött célt azáltal érjük el, hogy fékezéseknél a kis fékhengert a közös vezérlő szelepben lévő bő beömlőcsatorna, a nagy fékhengert pedig ezen vezérlő szelepben lévő szűk be­áramlási csatorna szabályozza, úgy, hogy a kis fékhenger rögtön a legnagyobb nyomást kapja. A két fékdugattyú vagy közös fék­emelőhöz van kötve, vagy pedig két ki­egyenlítő emeltyűvel oly módon lehet kény­szermozgásban összekötve, hogy a kis fék­dugattyú lökete alatt a nagy fékdugattyú­nak a' fékrudazatba kapaszkodó pontja képezi a fix pontot és hogy a nagy fékdugattyú lökete alatt a kis fékdugattyú megeresztett állásába tér vissza. Azon idő alatt, mikor a kis fékdugattyú visszatolódik, a féknyomás a nagy fékhen­gerben állandó marad és csak akkor emel­kedik tovább a fölső határig, mikor a kis dugattyú kapaszkodó pontja fix pontot ké­pez, azaz, ha a kis dugattyú megeresztett állásába visszatért. Ezen időpontot a nagy fékhengerben lévő beáramlási csatorna szé­lességének méretezése által pontosan meg­állapítjuk, úgy, hogy a nyomás az elől lévő vonatrészben csak akkor lép föl, mikor a vonat hátsó kocsijain a kis fékhengerek fék­hatásukat már bizonyos ideig kifejtették. Ezáltal elérjük, hogy a fékezés folyamán oly időszakasz van, mely alatt az ugyanazon vonatban lévő összes kocsik egyenlő erővel fékeztetnek, miáltal lökések és rángatások a vonatban elkerültetnek. A csatolt rajzon foganatosítási példa gya­nánt egy sűrített levegővel működő fék van választva, a találmány azonban természete-

Next

/
Thumbnails
Contents