60811. lajstromszámú szabadalom • Eljárás megömleszthető házi és ipari szemétnek értékesítésére

Me«r,jelent 1913. évi augusztus hó 2ő-én. Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60811. szám. XH/f. OSZTÁLY. Eljárás megömleszthető házi és ipari szemétnek értékesítésére. UNGER HANS KERESKEDŐ BERLINBEN ÉS BECKER HEINRIOH TECHNIKUS NEUKŐLLNBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 12-ike. MAGY. SZABADALMI Házi szemétnek lángkemencékben való elégetése és az ekközben képződő ömlesz­tési terméknek építőkövekké és útburkoló anyaggá való földolgozása már ismeretes> az eddigi ily eljárások azonban a gyakorlati és gazdasági követelményeket nem elégítet­ték ki. Eddig ugyanis mindig óvakodtak a szemétben előforduló durvább részeknek, mint köveknek, csontoknak, kerámiai tör­melékeknek kiválasztásától, pedig éppen ezek az alkatrészek okozzák a masszának a kemencében való összesülését és azon­kívül még nagyobb kezelési hőmérsékletet is tesznek szükségessé. Ezenkívül öntött for­madaraboknál a vasvegyületeknek és különö­sen vasoxidoknak jelentékeny mennyisége, melyek különösen könnyen olvadó, sok barna­szénhamut tartalmazó szemétben vannak jelen, igen hátrányosnak mutatkozott, ameny­nyiben a vasoxid üvegszerű, illetve szarú­szerű törést mozdít elő. Az ily műkövek aztán burkolókövek gyanánt nem használ­hatók, mivel lökés ellen nagyon érzékenyek és ezenkívül csúszósak is. A jelen szabadalom tárgya már most adalékok nélkül megömleszthető szemét földolgozására szolgáló eljárás, mely az imént fölsorolt hátrányoktól ment és mely | lehetővé teszi, házi vagy ipari szemétből tömött, kemény és e mellett nem rideg burkolóköveknek előállítását, melyek szem­csés strukturájuk folytán nem csúszós út­burkolatot szolgáltatnak. A szabadalom tár­gyát képező eljárásnál a finom szemétrésze­ket a durváktól elkülönítjük és csak az előbbieket dolgozzuk föl. Ezen célból a szi­tálás útján elkülönített finomabb részeket előbb brikettekké formáljuk és azután ezeket koksszal egy aknakemencében megömleszt­jük, még, pedig fölös mennyiségű tüzelő­anyag alkalmazása mellett, hogy a vas a nagyolvasztók üzeméhez hasonló redukciós folyamatban elkülöníttessék. Ily módon a megömlesztett masszának alkalma van fémes vasra és e fölött elhelyezkedő salakra föl­bontódni. A vasat külön fölfogjuk és a sze­métnek megömlesztett szilikátalkatrészeit a kibocsátás után formákba öntjük. Ha az ily módon képezett formadarabokat lassan lehűtjük és arra ügyelünk, hogy azok bi­zonyos ideig konzistensek maradjanak, akkor a kívánt tulajdonságokkal biró műköveket kapunk, melyek a vasnak eltávolítása foly­tán az eddig szemétsalakból előállított kö­veknél könnyebbek és a rajtuk való járás folyamán nem válnak csúszósakká.

Next

/
Thumbnails
Contents