60810. lajstromszámú szabadalom • Mesterséges kolbászhártya

tök; száraz cellulózahidrát alatt tehát olyat is értünk, mely nincs teljesen száraz álla­potban. Célszerű azonban a szárítást oly alaposan végezni, hogy baktériumok és íermentumok ne találjanak tápláló talajra és a mesterséges hártya hosszú időn át — anélkül, hogy romlásnak volna kitéve — a szándékolt célra fölhasználható legyen. Ebben az állapotban, tehát lényegében tö­kéletesen kihajtott víznél, a kolbászhártya valószínűleg közel tiszta cellulóze és amel­lett a legkedvezőbben kihasználható. A. képződött csövet vagy tömlőt puhítás céljából glicerinnel, zsiradékokkal, glukó­zával, zsírsavakkal, és effélékkel impreg­náljuk, A mesterséges kolbászhártya ily módon puhítva, külsejébten a szokásossal megegyezik és azonkívül a puhítás által az összezsugorodás egyenetlenségeit elkerül­jük. A találmánybeli hártya tisztasága és elő­állítási lehetősége következtében az összes aszeptikus föltételek betartása mellett va­lamennyi higiénikus követelményeknek meg­felel és hosszú időn át való elraktározás­nál sincs úgy kitéve a romlásnak, mint a használatos hártyák. Dacára annak, hogy növényi anyagból készül, növényi szerke­zete teljesen meg van szüntetve, vagyis a hártya nem rostos, ellentétben a pamut­szövetekhez és a pergamentpapiroshoz, me­lyeket hidegen fölvágandó kolbászr és hurkaáruk hurokja gyanánt már javasol­tak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Növényi eredetű mesterséges kolbász­hártya, azáltal jellemezve, hogy szárí­tott cellulózahidrátból áll. 2. Az 1. igényben védett mesterséges kol­bászhártya foganatosítási alakja, azál­tal jellemezve, hogy puhító anyagok­kal, előnyösen glicerinnel van impreg­nálva, hogy rugalmassága és tartóssága fokoztkssék. PALLA9 RÉSZVÉNYTÁR8A8Á0 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents