60745. lajstromszámú szabadalom • Vető- és kapálógép

Megjelent 1913. évi augusztus hó 12-én. MAGY. ggftj, KIR. SZABADALMI jfitf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60745. szám. X/a. OSZTÁLY. Vető- és kapálógép. KÖSZL OTTÓ GAZDÁSZ ZÁGRÁBBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 12-ike. Jelen találmány tárgya gép kapás növé­nyek, mint répa és hasonló növények szá­mára, mely egyaránt használható fölvetésre és kapálásra és melynek alkalmazása mel­lett, a magvak elvetése sokkal tökéletesebb módszer szerint történik. Répa valamint ehhez hasonló magvaknak vetéséhez tudvalevőleg, a termőföldet előze­tesen lehengerlik azon célból, hogy a csíjá­záshoz szükséges talaj hajcsövességét hely­reállítsák, illetve fokozzák; ezáltal azonban a talajnak teljes fölületén növeltetik a haj­csövesség, miáltal a talaj mélyebb részein lévő nedvesség, nagymértékben a fölszínre jut és aránylag gyorsan elpárolog. Az ily­kép megdolgozott talaj tehát sokkal nehe­zebben nélkülözi az esőt, hosszabb száraz­ságot nem tűr és nem tudja hasznos célra fordítani, a talaj belsejében a tél és tavasz folyamán fölgyülemlett nedvességet. Ily ta­lajban azután gyorsan fejlődik a gaz és a talaj könnyen elférgesedik. Jelen találmány célja, fönti hátrányoknak kiküszöbölése és a kitűzött föladatot azáltal oldja meg, hogy megtartva az eddig szo­kásos előzetes talaj megmunkáló módszert, a talajt a vetés előtt igen erősen lehengerli, míg a szokásos vetés utáni hengerlést nem alkalmazza. I Ezen módszer gyakorlati kivitelére szol­gáló vetőgép csoroszlyái" között, kapálóké­szülék van elrendezve, mely a talajt a vető­csoroszlyák között különleges módon (vagy egyszerűen) föllazítja, azon szalagalakú föld­részt azonban, melybe a mag jut, szilárdan lenyomva hagyja. Mindegyik csoroszlya és vetőtölcsér mögött hengerek vannak, melyek csatornaszerű mélyedést készítve, a magokat 'a mélyedésbe nyomják. A találmány lényege tehát, hogy azon hely, ahol a mag fekszik le legyen nyomva, a vetőcsoroszlyák közötti talaj ellenben föl legyen lazítva. A vetőtölcséreknek és hengereknek eltá­volítása után, jelen találmány kapálógépként is használható és néhány pillanat alatt át­alakítható olykép is, hogy hátulról is kor­mányozható legyen. Jelen találmány előnyei tehát a követ­kezők : 1. A sorok közeinek fölkapálása által meg­szűnik a hajcsövesség, miáltal ezen helye­ken a víz megóvatik és nagy mennyiségű víz takaríttatik meg. 2. A nedvesség koncentrálódik az elő- és különösen az utóhengerlés által lenyomott, csatornaszerű vonalra, melyben a magvak fekszenek, miáltal a csírázás meggyorsíttatik.

Next

/
Thumbnails
Contents