60702. lajstromszámú szabadalom • Téglákból készült lapos süvegboltozat

Megjelent 1913. évi augusztus hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WBB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60702. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Téglákból készült lapos süvegboltozat. LUDWIG FERENC ÉPÍTŐMESTER WIENBEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 23-ika. Elsőbbsége 1910 február hó 15-ike. Jelen találmány téglákból előállított lapos süvegboltozatra (úgynevezett cseh süveg­boltozatra) vonatkozik, melynek lényege abban áll, hogy csonkagúlaalakú, ismert módon fölső oldalukon kivágással ellátott téglák sora közönséges falitéglák sorával váltakozik, mely a fölső süvegboltozás fö­lött hosszborda gyanánt kiáll. Ezen elren­dezés célja az, hogy a téglaréteg és azon betonövek között szilárd összeköttetés állít­tassák elő, melyek a boltozat erősbbítésére a különösen igénybevett helyeken alkalmaz­tatnak. A csatolt rajzon a találmány szerinti la­pos süvegboltozatnak kiviteli példája az 1. ábrán keresztmetszetben, a. 2. ábrán fölülnézetben és a 3. ábrán a 2. ábra A—B vonala szerinti metszetben van föltüntetve, míg a 4. ábra a csonkagúlaalakú téglák egyiké­nek távlati képe. A Büvegboltozat csonkagúlaalakú (a) tég­láknak, — melyek fölső oldalukon ismert módon (c) kivágásokkal vannak ellátva — és közönséges (b) falitégláknak váltakozva elrendezett soraiból áll. A (b) téglák a fölső süvegboltozás fölött kiállnak és a kerek vagy sarkos (c) kivágásokkal együttesen lehetővé teszik, hogy a téglaréteg és a betonból vagy hasonló anyagból készült (d) haránt­övek között szilárd összeköttetés létesíttes­sék, mely harántövek a födém azon he­lyein alkalmaztatnak, melyek nehéz tár­gyakkal, mint pl. vasból készült pénzszek­rények és hasonlók által terhelve, rendkí­vül erősen vétetnek igénybe. SZABADALMI IGÉNY. Téglákból készült lapos süvegboltozat (cseh süvegboltozat), jellemezve azáltal, hogy csonkagúlaalakú, ismert módon fölső oldalukon (c) kivágással ellátott (a) tég­lák sora a fölső süvegboltozás fölött hosszborda gyanánt kiálló közönséges (b) falitéglák sorával váltakozik, oly cél­ból, hogy rendkívül igénybevett helye­ken a boltozat erősbbítésére fölhelyezett betonövek és a téglaréteg között szilárd összeköttetés állíttassák elő. (1 rajzlap melléklettel.) ®ALLA8 NYOMDÁJA RÉSZVÉNYTÁR8A&Á0 BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents