60687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges anyag előállítására fanemű hulladékokból

Megjelent 1913. évi augusztus hó 11 1-én. MAGY, SZABADALMI Kill. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60687. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges anyag előállítására fanemű hulladékokból. ..PORTOLAC‘ HOLZMASSE GES. M, B. H. CÉG WIEN BEN. A bejelentés napja 1912 május hó 22-ike. Ismételt kísérletek történtek arra nézve, hogy a fanemű hulladékanyagot, pl. fürész­­port értékesítsék, a fürészport tudvalevőleg különféle eljárások szerint előállított úgy­nevezett kőfaalakban elterjedten és sok­féleképen használják. Emellett mindig arról van szó, hogy a fürészport vagy a fűrész­­porból előállított falisztet ásványi anyagok­nak. mint kötőszereknek hozzáadásával dol­gozzák föl, ami által az anyag fajellege el­tűnik és többé-kevésbé ásványszerű külsőt kap. A fürészpornak mint olyannak oly föl­dolgozása, hogy a mesterséges anyag fa­jellege megőriztessék, mostanáig még nem sikerült és a jelen találmány célja, hogy ezen a hiányon segítsen és eljárást adjon faszerü anyagnak fahulladékokból való elő­állítására. Tudvalevőleg a fahulladékok, mint a fü­­részpor, faliszt és hasonlók majdnem egé­szen cellulózából állanak. Ha a cellulózát koncentrált maró alkáliákkál, mint pl. káli­vagy nátronlúggal kezeljük és szénkéneg­­gőzök hatásának tesssziik ki, úgy a cel­lulóza az alkáliákkal vegyül és nátron­vagy kálicellulózát alkot, mely mint visz­kóza ismeretes. Ebben az alakban a nátron­vagy kálicelullóza vízben oldható, de ez a vizes oldat nem ellenállóképes és a cel­lulóza rövid idő alatt mint olyan ismét le­válik. A cellulózának azon tulajdonságát, hogy maró alkáliákkal vízben oldható vegyii­­leteket alkot, a jelen találmánynál fa­hulladékoknak, mint fürészornak, falisztnak és hasonlónak mesterséges fanemű anyaggá való földolgozására használjuk föl. Evég­­ből a fürészport, falisztet vagy hasonló anyagot pl. koncentrált nátronlúggal kezel­jük, azonban nátronlúgot csak csekély mennyiségben adunk hozzá úgy, hogy a cellulózának csak 1—5%-a alakul át visz­kózává. A fürészport vagy falisztet egysze­rűen a megfelelő mennyiségű koncentrált nátronlúggal összekeverjük, alkalmas módon bensően keresztüldolgozzuk és ezt követő­­leg az anyagot szénkéneggőzök hatásának tesszük ki. A hozzáadott nátronlúg mennyi­ségének megfelelően megfelelő mennyiségű nátroncellulóza vagy viszkóza keletkezik. Ezután vizet adunk hozzá és az egészet beusőleg összekeverjük, az anyagot meg­felelő formába hozzuk és hidraulikus nyo­másnak vetjük alá. A víz hozzáadása következtében a visz­kóza fölbomlik és a benne lévő cellulóza kocsonyaszerű alakban leválik. Hidraulikus

Next

/
Thumbnails
Contents