60673. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés műkődaraboknak előállítására

Meslelent 1913 . évi augusztus hó. 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6067B. szám. Xll/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés műkődaraboknak előállítására. HERMANN ADALBERT ÉS DR CLAUSER RÓBERT MÉRNÖKÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 24-ike. Elsőbbsége 1912 január hó 8-ika. Ismeretesek oly eljárások kevés folya­déknak hozzáadásával, hydraulikus kötő­anyagból és rostanyagból készült műkő­daraboknak előállítására, melyek szerint valamely hydraulikus kötőanyagból és rost­anyagból álló keverékhez csak annyi vizet adunk, hogy pépszerű tömeg keletkezzék, amelyből a tömegnek csőkúpon át történő kiszorításával és ezt követő hengerlésével egy szalagot állítunk elő. Ezt a szalagot azután szétvágjuk és esetleg más megmun­kálásnak is alávetjük. Ezeknek az eljárá­soknak az a céljuk, hogy folytonos munka­folyamatban vastagabb lemezeket lehessen előállítani, hátrányuk • azonban a'z, hogy aránylag kevés víznek hozzáadása mellett sem sikerül a hydraulikus kötőanyagnak és a rostanyagnak pl. cementnek ós azbeszt­nek keverékéből teljesen homogén tömeget előállítani, mert a hozzáadott vizet az arány­lag nagy mennyiségű száraz anyaggal ben­söleg keverni nem lehet, amennyiben a víz, amint a hydraulikus kötőanyaggal érint­kezésbe jön, evvel azonnal egyesül és ennek sajátságait megváltoztatja. Bármily óvatosan történjék is a víznek hozzáadása, mégis keletkeznek egyes, aránylag szilárd rögök, amelyek a tpvábbi benső és egyenletes keverődést meggátolják. Magától értetődik, hogy az ilyen, nem homogén tömegből saj­tolás vagy hengerlés útján előállított termék is egyenlőtlen fog lenni. * A jelen találmány szerint az alakítható tömegnek előállítása akként történik, hogy valamely, vízből és rostanyagból álló, ka­varás által állandó mozgásban tartott ke­verékbe poralakú, esetleg pótlékokat is tar­talmazó, hydraulikus kötőanyagot adagon­ként és aránylag kis mennyiségekben veze­tünk be mindaddig, míg a keverék képlé­keny tömeggé nem válik. Annak következ­tében, hogy a poralakú, hydraulikus kötő­anyagot adagonként, aránylag kis mennyi­ségekben vezetjük be a rostanyagból és vízből álló híg keverékbe, a gyors kavarás­nak következtében a száraz anyagok a víz­ben egyenletesen tehát csomóképződés nélkül oszlanak el és az adagonként, kis mennyi­ségekben hozzákevert hydraulikus kötő­anyagnak egyenletes szétosztása még akkor is lehetségessé válik, amikor a keverék már lassanként megsűrűsödött. Ily módon tehát tényleg teljesen homogén, tészta­szerű tömeg keletkezik, mely végül is cíak annyi vizet tartalmaz, amennyi a hydrau­likus kötőanyagnak lekötésére okvetlenül szükséges. Ha az ilyen tömeget csőkúpon át saj-

Next

/
Thumbnails
Contents