60671. lajstromszámú szabadalom • Födő tengeralatt járó hajókon mozdonyokon és efféléken elrendezett akkumulátorok számára

Meslelent 1913. évi augusztus hó. 11-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60671. szám. vn/i. OSZTÁLY Fedő tengeralattjáró hajókon, mozdonyokon és efféléken elrendezett akkumulátorok számára. HENSEMBERGER ERNESTO GÉPSZERKESZTŐ MILANÓBAN. A bejelentés napja 1912 május hó 11-ike. Tengeralatt járó hajókon a hajó mozgá­saira való tekintettel szükséges, hogy az ily hajókhoz való akkumulátorok fölső ré­szét teljesen légmentesen záró födéllel zár­juk el. Ezenfölül szükséges, hogy a töltésnél fejlődő gázokat, melyejt benmaradása nagy­hátrányokkal járna, nagyrészt eltávolítsuk. A találmány tárgyát képező akkumulá­torfödő, mely tengeralatt járó hajókon, moz­donyokon, automobilokon stb. használható, az akkumulátorokat tökéletesen légmente­sen zárja, emellett azonban lehetővé teszi az akkumulátorok töltésénél fejlődő gázok eltávolítását. A mellékelt rajz az új födő egy kiviteli alakját mutatja és pedig az 1. ábrán alulról nézve, a 2. és 3. ábrán metszetben. A födő ebonitból vagy más szigetelő és kénsavnak ellenálló anyagból készülhet. A födő a tok fölső peremén elrendezett nyúlványok alá fekszik és a pozitív lemeze­ket tartó (1) rudakra támaszkodik. A födő és támaszfölülete között (2) gumigyűrű van elrendezve, mely szabad vagy a födőhöz, illetve a tokhoz erősített lehet és mely a póluscsavarok meghúzása után teljes oda­fekvést létesít. A tökéletes és légmentés elzárást a födő kerületén alkalmazott, sav­álló kittből készült (3) réteg létesíti. A födő alsó része (1. ábra) a (4) hossz-és keresztcsövek rácsozataival van ellátva, melyek a 2. ábrán hossz- és a 3. ábrán ke­resztmetszetben láthatók; ezek a csatornák középpontjuk fölött a rézsútos (5) lyukak­kal, alul pedig a (6) lyukakkal vannak el­látva. A töltés, valamint az akkumulátorok moz­gása közben a födőhöz hajított sav részben az (5) nyílásokba hatol. Minthogy az (5) és (6) nyílások között magasságkülönbség áll fönn, a sav a (4) csatornák (6) nyílásain át ismét a tartályba folyik vissza. Ezen mozgás közben a sav kondenzálódik, míg a gázok alkalmas kondenzátorhoz vezettetnek és innen teljesen szárított állapotban a sza­badba távoznak. A találmány tárgyát képező födő az el­zárást még akkor is biztosítja, ha a kitt meglágyul vagy leesik, sőt még akkor is, ha az akkumulátorok 45 foknyi hajlást fog­lalnak el. Emellett a födő alsó részén al­kalmazott, lyukasztott csatornázás meggá­tolja erős lökéseknek, melyek törést idéz­nek elő, a födőre való átvitelét és így egy­úttal a födő merevítésére is szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents