60663. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos izzólámpák előállítására

Me»jelenD 1913. évi augusztus hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60668. szám. VII/b. OSZTÁLY. Eljárás elektromos izzólámpák előállítására. DEUTSCHE GASGLÜHLICHT ACTIENGESELLSCHAFT (AUERGESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 május hó 11-ike. Jelen találmány tárgya eljárás oly elek- | tromos izzólámpák előállítására, melyeknél az evakuálásra szolgáló csőszár akképen illesztetik az izzólámpa harangjához, hogy a harang elzárásánál képződő csúcs a lámpa foglalatjában fekszik. Már ismeretes ezeket az izzólámpákat , azáltal előállítani, hogy a csőszár a tányér­lábhoz vagy ennek közelében forrasztatik oda. E célból a lábnak az izzólámpa körté­jébe való beforrasztása után az illető hely hevítése által és levegőnek egy előzőleg a körtéhez forrasztott segédcső közvetítésével való befúvása által egy nyílás állíttatik elő, melyhez azután a csőszár csatlakozik. Ez az eljárás azon nagy hátránnyal bír, hogy külön segédcső szükséges, melyet a csőszár fölhelyezése után körülményes utánmunká­lás által kell eltávolítani, hogy a harang sima fölületét kapjuk. Megkísérelték már a foglalatban fekvő zárási hellyel biró lámpákat azáltal is elő­állítani, hogy a csőszár a lábcső belső fala felé irányított nyílással vagy a lábban lévő összelapított helyen áthatolva, a lábbal összeforrasztatik. A csőszár megerősítésének ezen módjai azonban azzal a nagy hát­lánnyal bírnak, hogy a lábnak az izzólámpa harangjába való erre következő beolvasztása igen gátoltatik és hogy ezenkívül különle­ges intézkedésekre van szükség, hogy a csőszár azon fujtatóláng behatásával szem­ben megvédessék, amelyik a lábat az izzó­lámpa körtéjével összeolvasztja. , Az új eljárás által ezek a hátrányok el­kerültetnek. Mint azt a rajz mutatja, oly módon járunk el, hogy a láb tányérját ki­vágással (2. ábra) vagy áttöréssel (3. ábra) látjuk el vagy pedig a körtenyak széléből kiinduló kidudorodást (4. ábra) alkalmazunk. A lábnak a körtébe való erre következő beolvasztásánál az alkalmazott nyílás, illetve a kidudorodás nem forrasztatik be. A for­rasztás befejezése után a tányérban vagy a tányér és körte széle között maradt nyí­lásra a csőszár helyeztetik föl (1. ábra). SZABADALMI IGÉNY. Eljárás izzólámpák előállítására, jellemezve azáltal, hogy a láb tányérját áttöréssel, illetve kivágással vagy pedig a körte nyakát egy a nyak szélétől kiinduló ki­dudorodással látjuk el, mire a lábat az izzólámpa körtéjébe a képezett nyílás szabadonhagyásával beforrasztjuk és vé­gül az említett nyíláshoz a csőszárt oda­forrasztjuk. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents