60658. lajstromszámú szabadalom • Önműködő fék beszélőgépek számára

Me»jelenD 1913. évi augusztus hó 11-én. MAGY. gW KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60658. szám. IX/d. OSZTÁLY. Önműködő fék beszélőgépek számára. DAVIS LYTHGOE JAMES ÉS COX JOHN ERNEST BÚTORGYÁROSOK D.ERBYBEN. A bejelentés napja 1912 január hó 12-ike. Elsőbbsége 1911 január hó 12-ike. A jelen találmány tárgya önműködő fék beszélőgépek számára, mely féknek segé­lyével a gép önműködően megállítható, mihelyt a hangvonalban haladó tű a hang­szelencét többé nem viszi előre; azaz a jelen találmány szerint a tű megállása okozza a fék működését. A hajtószerkezet a jelen találmány sze­rint állandóan hat egy alkatrészre, mely a maga részéről a féket működteti. A hajtó­szerkezetnek behatása a fékre azonban egy, a tű mozgásával megegyezően mozgó alkat­rész által folytonosan vagy szakaszosan meg van akadályozva, minek folytán ,a hajtó­szerkezet által működtetett alkatrész a fé­ket csakis akkor működteti, amikor a hang- j reprodukáló tű nyugalomba jött, ami pl. akkor történik, amikor a tű a hangvonal végére ért. A jelen találmány, mely a gyakorlatban különbözőképen foganatosítható, a mellékelt rajzban korongos beszélőgépen való alkal- I mazásában egy foganatosítási alakjában van föltüntetve, nelynél a hangtölcsér a motor alatt van elrendezve. Az 1. ábra a találmány tárgyát képező, önműködő fékkel ellátott beszélőgépnek fö­liilnézete, melynél egyes részek a jobb át­tekinthetőség okából el vannak hagyva, a 2. ábra részben oldalnézet, részben met­szet, a 3. ábra nagyobb léptékű metszet az 1. áb­rának A—A vonala szerint, a 3. ábra részletrajz, a 4. ábra nagyobb léptékű nézet az 1. ábrá­nak (a)-val jelzett nyila irányában. A (2) korongot (2. ábra) hordó forgó (1) orsót a rajzban föl nem tüntetett rúgó vagy más hajtóerő forgatja ismert módon. A ki­lendíthető (3) hangkaron a hangszelence van elrendezve, melynek tűje a korongon lévő (5) hangreprodukáló lemezen mozog. A ko­rong és az orsó az 1. ábra jobb oldalán látható nyíl irányában forognak. Az (1) orsóhoz az (l1 ) gyűrű van hozzá­erősítve (2. ábra), melyet a (8) csap körül forgatható (7) hüvelyen elrendezett (6) súr­lódó korong hoz forgásba. A (8) csap a hajtószerkezetet hordó (9) lemezhez Van erősítve. A (7) hüvelyen a (10) bütyökko-I rong és a kiálló (11) nyúlvány is el van rendezve, melyek egymás fölött vannak elhelyezve. A (12) lemez a szekrény fölső lapjához van erősítve és a (13) csapot hordja, mely körül a (14) szögemeltyű kilendíthető (1. ábra). A (14) emeltyűnek egyik vége villa alakjában van kiképezve, melynek egyik ága a (10) bütyökkorong által meg-

Next

/
Thumbnails
Contents