60652. lajstromszámú szabadalom • Elzárószerkezet faszénvasalók számára, melyeknek födele és feneke kinyitható

Megjelent 1913. évi augusztus hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fggjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60652. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Elzárószerkezet faszénvasalók számára, melyeknek födele és feneke kinyitható. ARAK ÉS FEHÉR CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 március hó 30-ika A találmány kinyitható födelű és fenekű vasalók födele és fenekének egyidejű nyi­tására és zárására való elzárószerkezetre vo­natkozik és lényegében a vasaló orrában függőlegesen ágyazott tengelyből áll, mely­nek két végén bütykök vannak megerősítve, míg a vasaló födelének és fenekének mellső végében üregek vannak kiképezve, melybe ezen két bütyök behatol és a vasaló föde­lét, illetőleg fenekét elzárja. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán függőleges hosszmetszetben, a 2. és 3. ábrán az 1. ábra A—B vonala, ill. C—D vonala szerinti metszetben. A vasaló (1) testének orrában lévő függő­leges furatban a (2) tengely van forgatha­tóan elrendezve. A (2) tengely mindkét vé­gén egy (5), ill. (6) bütyök van kiképezve. A fölső (5) bütyök hátrafelé meg van hosz­szabbítva a csuklós (3) fogantyúrúd alakjá­ban, melynek végére (4) fogantyú van meg­erősítve. A vasaló födelének mellső végén (7») üreg van kiképezve, melyet a födéllel egy darabban öntött falak határolnak. Ugyan­ilyen (72 ) üreg van a vasaló fenekén is ki­képezve. Az üregek belső vízszintes határ­falában (81 ), ill. (8a ) nyílások vannak kiké­pezve, melyeken keresztül az (5), ill. (6) bütyök keresztülhatolhat. A (81 ) és (82 ) nyílások hossztengelye egymással szöget zár be, hogy ne juthasson mindkét (5) és (6) bütyök egyidejűleg a megfelelő nyílás elé, hanem a (4) fogantyúnak valamely irány­ban való elmozdításakor csak az egyik kí­vánt bütyök kerüljön ki a vízszintes falrész alul és szükség szerint csak a vasaló fe­neke vagy annak födele legyen kinyitható. Hogy a (4) fogantyú ne álljon nagyon ki a vasaló testéből, egy helyen meg van sza­kítva és a megszakított két rész csukló révén van egymással összekötve, hogy a fogantyú középső zárt állásában a (9) csukló körül elforgatható és a vasaló födelének (10) mélyedésébe legyen fektethető. A fogantyú túlságos lefordulásának meg­gátlására annak szárán egy ütköző van ki­képezve, mely a (3) emelő mellső oldalába ütközik. SZABADALMI IGÉNY. Elzárószerkezet faszénvasalók számára, me­lyeknek födele és feneke kinyitható, jel­lemezve a vasaló orrában forgathatóan ágyazott függőleges (2) tengely által, melynek két végén (5, 6) bütykök van­nak kiképezve és a fölső (5) bütyök

Next

/
Thumbnails
Contents