60649. lajstromszámú szabadalom • Számlálóberendezés italosedények számára

Megjelent 1913. évi augusztus lió 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI 1||§g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60649. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Számlálóberendezés italos edények számára. TYIRA SÁNDOR TANÍTÓ BELÉNYESEN, MINT FELERÉSZBEN, BIHOREANA TAKARÉK- ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYVÁRADON MINT 30% RÉSZBEN ÉS SELAGIAN CAMIL TANÁR BELÉNYESEN MINT 20% RÉSZBEN TULAJDONOSOK. y A bejelentés napja 1912 julius hó 29-ike. A jelen szabadalom tárgya oly berende­zés italos edények számára, mely a ven­dégnek kiszolgáltatott ital mennyiségét, az alátéttálcában elrendezett számlálóműnek segélyével a kiszolgáltatott edények számá­nak föltüntetése révén állapítja meg. Ezen berendezés két részből áll: A ma­gában véve ismert számlálóművel fölszerelt, egyébként pedig a találmánynak megfele­lően kiképezett alátéttálcából és a számláló­művet működtető, az edényre szerelt szer­kezetből; ez utóbbi kézzel hozatik a szám­lálóműnek működtetésére alkalmas állapotba, míg az a számlálóműnek működtetése után, önműködően jut a működtetésre alkalmatlan állapotba úgy, hogy a számlálómű csakis akkor működhetik, amikor ez edény, a mű­ködtető szerkezetnek megfelelő beállítása után, először helyeztetik az alátéttálcára. A jelen szabadalom tárgyát képező talál­mánynak egy foganatosítása ivó poharakra alkalmazott alakjában a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés függélyes met­szete, a működtető szerkezetnek a működ­tetésére alkalmatlan állapotában. | A 2. ábra a működtető szerkezetnek az 1. ábra sikján derékszög alatt álló függé­lyes metszete a működtetésre alkalmas álla­potban. Az (1) alátéttálcának ürös terébe (1. ábra) egy, magában véve ismert számlálómű van beszerelve, mely a (2) tokban van elrendezve Ezen számlálóműnek kereke akkor, amikor a számlálóműnek billentyűje lenyomatik, egy rúgó által, egy egységgel forgattatik el; a számláló keréknek zérusra való visszaállí­tása a rúgónak fölhúzásával egyidejűleg egy, a négyoldalú (3) csapra fölhúzott kulcsnak segélyével történik. A számláló kerék által jelzett szám a (4) nyílásban válik látha­tóvá. A számlálóműnek (5) billentyűje az (1) alátéttálcának egy központi (6) vezető fura­tában mozog és fölülete oly nagy, hogy a működtető szerkezet ütközőjének mindig az (5) billentyűvel érintkezésbe kell jutnia, valahányszor a poharat az alátéttálcára ennek a (7) karima által határolt fölületére állítjuk. A működtető szerkezet a (8) pohárnak i alsó részén fölerősített tokba van zárva,

Next

/
Thumbnails
Contents