60627. lajstromszámú szabadalom • Légyfogó

\ Megjelent 1913. évi augusztus hó 9-én. MAGY. gfes KIR. SZABADALMI |BB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60627. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Légyfogó. TONN GYÖRGY KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 április hó 17-ike. A használatban lévő légyfogók majdnem valamennyie abban a hibában szenved, hogy az enyvhez hozzátapadt legyek szemmel láthatók, ami zavarja igen sok ember szép­érzékét, sőt némelyiknél undort is idéz elő. De nevelési szempontból is célszerű, ha az állatok halálküzdelmét a gyermekek szemei elől elvonjuk. Jelen találmánynál ez a hiba ki van kü­szöbölve. A jelen találmány tárgyát képező légy­fogó, mely csak igen csekély előállítási költséget igényel, amellett pótolja az isme­retes kúpalakú s légyenyvvel bekent légy­fogókat. Az új légyfogónak az az előnye, hogy a legyeket sokkal könnyebben fogja, mert azokat egy szabadon függő vagy fekvő csalétek vonzza oda s tovarepülésük köz­ben föltétlenül érintkezésbe jutnak a légy­enyvvel bekent fallal. A mellékelt rajz a találmányi tárgy példa­képem kiviteli alakjait tünteti föl és pe­dig : az 1. ábra egy légyfogó fölülnézete, melynél egy nemezpapircső egy fémlábra van ál­lítva, az pedig egy csészén van elhe­lyezve, a 2. ábra egy másik példaképeni kiviteli alak metszetét láttatja, amelynél külön alá­tét nem szükséges, a 3. ábra a 2. ábra szerinti légyfogót tün­teti föl fölállított állapotban, a 4. ábra egy oly légyfogót tüntőt föl né­zetben és részben metszetben, melynél a nemezpapirból készített csövön vannak köz­vetlenül a fölállításhoz szükséges lábak ki­képezve, az 5. ábra a 4. ábrabeli berendezést láttatja fölállított helyzetben, a 6. ábra a nemezpapircsövön kiképezett lábak egy különös elrendezését tünteti föl, a 7. ábra a 6. ábrabeli berendezés egy kü­lönös példaképeni kivitelét tünteti föl, míg a 8. ábra a 7. ábrabeli berendezést tünteti föl részben és pedig fölállított helyzetben. Az 1. ábrában föltüntetett kiviteli alak­nál egy (a) hüvely nyer alkalmazást — leg­célszerűbben egy kis nemezpapircső, mint aminőt az izzótestek (izzóharisnyák) elcso­magolásához szokás használni, — mely alul nyitott s fölül egy (b) födél által van el­zárva, mely utóbbi egy kis celluloidabla­kocskával lehet ellátva. Ez a eső szolgál a tulajdonképeni fogóként. A belül légyenyvvel bekent cső a nyitott végével a (d) fémlábakon nyugszik, ame­lyek olyképen vannak megszerkesztve, hogy a nemezpapircső könnyen rájuk tolható s.

Next

/
Thumbnails
Contents