60617. lajstromszámú szabadalom • Vetítőberendezés reklámcélokra

Megjelent 1913. évi augusztus hó 9-én-MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60617. szám. IX/h. OSZTÁLY. Vetítő berendezés reklámcélokra. PERLUSZ DEZSŐ HIVATALNOK ÉS PERLUSZ NÁNDOR ELEKTROTECHNIKUS BUDAPESTEN. A. bejelentés napja 1912 május hó 11-ike. Jelen találmány tárgya reklámcélokra való vetítőberendezésre vonatkozik. Ily berende­zések ismeretesek. Ezeknél a vetítendő ké­peket fény orrás, illetőleg gyűjtő objektív és vetítő objektiv között helyezik el. Oly be­rendezések is ismeretesek, melyeknél a ve­títendő képeket végtelen filmszalag tartal­mazza, ezen filmszalagot pedig alkalmas hajtómű szakaszosan mozgatja. A végtelen filmszalag alkalmazása ugyan sok tekintet­ben előnyös, de de oly nagy hátrányai is vannak, melyek reklámcélokra való alkal­mazását nem teszik kívánatossá; ezek közé tartozik drágasága és gyúlékonysága. Jelen találmány értelmében ezen hátrá­nyokat azáltal szüntetjük meg, hogy az egyes képeket tartalmazó lemezeket végté­len lánc tagjaiban könnyen kivehetően erő­sítjük meg. A találmány szerint továbbá a vetítendő képeket úgy állítjuk elő, hogy a tiszta le­mezeket, pl. üveglemezeket, valamely át­tetsző és gyorsan száradó színes vagy fe­kete réteggel, pl. spirituszlakkal, vonjuk be és ebbe a képet belekarcoljuk. Ennek foly­tán a vetítendő képeket akár vetítés köz­ben is a berendezésből könnyen ki lehet venni és gyorsan meg lehet változtatni, amennyiben a lemezekről bevonóréteget le­mossuk, új bevonatot alkalmazunk és ebbe tetszőleges új képet vagy írást kar­colunk. Az ezen módon előállított lemezeknél erős fényforrásra van szükség. A fényfor­rásul közönségesen használt elektromos ív­lámpák és pedig úgy a kézzel szabályoz­hatók, mint az önműködő szabályozásúak nem válnak be. Éppen ezért a jelen talál­mány szerint berendezett vetítőberendezés­nél nernstlámpát használunk, melynél a fűtőszál előtt elhelyezett egy világitószál helyett egymást keresztező előnyösen egy­mással párhuzamosan kapcsolt két vagy több ily szál van alkalmazva. Ezáltal egy­részt nagy fényerőt, 1000 gyertyafénynél nagyobbat kapunk, másrészt elérhetjük, hogy a fényforrás lehetőleg megközelíti a pontalakú fényforrást, ami vetítésnél szük­séges föltétel. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja vázlatosan van föltüntetve és pedig az 1. ábrán á vetítőberendezés oldalnézete, a 2. ábrán a vetítőlámpa vázlatos kereszt­metsze, a

Next

/
Thumbnails
Contents