60610. lajstromszámú szabadalom • Eszköz egyenes vonaldaraboknak egyenlő részekre való osztására

SZABADALMI LEÍRÁS 60610. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Eszköz egyenes vonaldaraboknak egyenlő részekre való osztására. JASCHIK ÁLMOS RAJZTANÁR ÉS DR JASCHIK SÁNDOR VEGYÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 29-ike. Ezen találmány tárgya eszköz egyenes vonaldaraboknak egyenlő részekre . való osztására. A berendezés célja, hogy raj­zolás közben tetszőleges nagyságú egyenes vonaldaraboknak egyenlő részekre való osz­tását kényelmes, gyors és pontos módon le­hetővé tegye. A találmány alapja azon mértani szerkesztés, melynél az egyenlő részekre osztandó egyenes vonaldarabbal ennek egyik végpontjából szög alatt egye­nest húzunk, ezen a kellő számú, de tetsző­leges nagyságú egyenlő részeket lemérjük, a legszélső osztáspontból a fölosztandó egyenes másik végpontjához egyenest hú­zunk és ezzel a szög alatt hajló iegyenes osztáspontjaibői a fölosztandó egyenest metsző párhuzamos egyeneseket húzunk; ezen egyeneseknek a fölosztandó egyenes­sel való metszéspontjai adják a keresett osztáspontokat. A találmány tárgyának foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, és pedig az • 1. ábrán alaprajzban, a 2. ábrán egy részlet keresztmetszete, a 3. ábrán pedig az eszköz alkalmazási •módja vázlatosan látható. A tetszőleges anyagból, 'előnyösen át­látszó anyagból, pl. celluloidból való (1) lap egyenlő közökben a tetszőleges számú, párhuzamos, egyenes (2) bevágásokkal van ellátva, melyek a leírt mértani szerkesztés párhuzamos osztó egyeneseinek felelnek meg. Az első számú osztó egyenest a Jap (3) fölső éle képezi. Az (1) lap fölső bal sarkánál a (4) toldattal van ellátva, mely­nek a lap felé fordított végén az (5) tű van függőleges irányban mozgathatóan el­rendezve. Az (5) tű fölső vége a (4) tol­daton a (6) állványban lendíthetően ágya­zott (7) emelő egyik végéhez van erősítve. A (7) emelőt a (8) rúgó oly helyzetben tö­rekszik tartani, hogy az emelő az (5) tűt leszorítsa. A (9) fogantyú segítségével iaz emelő a rúgó hatása ellen kilendíthető <§s ezáltal az (5) tű fölemelhető. A berendezés használati módja a követ­kező: Az (1) lapot az adott (a—b) egyenes vonaldarabra fektetjük (3. ábra) úgy, hogy az előbb a (9) fogantyúra gyakorolt nyo­más által fölemelt (5) tű csúcsa az adott egyenes egyik végpontja fölé essék. A tű lebocsátása által az (1) lapot az egyenes­nek ezen végpontjához képest rögzítjük. Ezután az (1) lapot az (5) tű csúcsa körül i addig forgatjuk el, míg a beosztások kí-

Next

/
Thumbnails
Contents