60598. lajstromszámú szabadalom • Szerszám drótok összecsavarására, zsákok és hasonlók elzárására

A Megjelent 1913. évi augusztus hó 5-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi j |í|| > hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 60598. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Szerszám drótok összecsavarására, zsákok és hasonlók elzárására. haver károly és boecker ede cég mechanikai drótszövöde oeldeben. . A bejelentés napja 1912 május hó 6-ika. Elsőbbsége 1911 december hó 8-ika. A zsákok elzárása rendszerint a zsák fölső, tartalomfölötti végeinek összefogása s az ilymódon keletkező buggynak kötözőzsi­neggel való körülcsavarása által történik. Újabb időben a kötörő zsineg helyett drót­fonatokat vagy drótdarabokat is alkalmaztak, melyek mindkét végükön füllel vagy hurok­kal voltak ellátva. Ezeket a drótfonatokat az elzárandó zsákbuggy körül fektetjük s a végeken lévő hurkokon egy szeget dugunk keresztül úgy, hogy ennek forgatása által a két drótvég összecsavarodik s így a zsá­kot elzárjuk. Ennél az elrendezésnél a drótvégek egé­szen a fülekig, illetve a hurkokig teljesen összecsavartatnak úgy, hogy a zsáknak egy későbbi kinyitása igen körülményes, mivel a drótvégek teljesen össze vannak csavarva. A drótvégek összecsavarására külön készü­lékeket hoztak forgalomba, amelyek egy ket­tős horogból, vagyis egy villán két egymás­sal párhuzamosan elrendezett horogból álla­nak. A két horog a drótvégeken lévő fülek befogadására szolgál, minek utánna a villát egy oly készülék segélyével forgatjuk, aminőt a fúró forgatására furdacsoknál használnak. A két drótvéget egészen a két horog egy­mástóli távolságáig összecsavarjuk úgy, hogy a fülek a rövid szomszédos drótvégekkel együtt a becsavárás megtörténte után sza­badon maradnak. Ennek az elrendezésnek azonban az a hátránya, hogy a két drótnak meghatározott helyzetben kell egymást ke­resztezni, így pl. ha a fölhasznált furdancs jobbmentű, a drótoknak másképen kell feküdniök, mint balmenetünél. A gyakorlat­lan munkás ennek következtében a drótok keresztezésénél igen gyakran hibát követ el, le kell tehát a drótokat a horgokról venni s azokat más módon való keresztezéssel a horgokra ismét föl kell tennie, ami a zsákok elzárásánál időveszteséget jelent. Jelen szabadalmi bejelentés tárgya által az az említett hátrány volna kiküszöbölendő. Mindkét fület ugyanabba a horogba fektet­jük s teljesen mellékes, hogy az összecsa­varás céljából a horgot a furdancskészü­lékkel jobbra vagy balra csavarjuk. A drót­végek teljes összecsavarodását megakadá­lyozandó, a horog egy késpengeszerű nyúl­vánnyal van ellátva, mely az összecsava­rásnál a két drót közé fekszik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező új horog van föltüntetve és pedig az 1. ábrában oldalnézetben, a 2. ábrában pedig elölnézetben. \ \

Next

/
Thumbnails
Contents