60582. lajstromszámú szabadalom • Lóvontatásra berendezett automatikus szőlőpermetező

_ Megjelent 1913. évi augusztus lió 421-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi jbff hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 60582. «záixi. X/h. OSZTÁLY. Lóvontatásra berendezett automatikus szőlőpermetező. sótonyi istván szőlőkezelő jármiban. A bejelentés napja 1912 október hó 17-ike. A találmány célja a permetezés gyors, tökéletes kivitele és a munka -olcsóbbá té­tele. A folyton nagyobbodó munkabérek miatt ezen géppel igen nagy megtakarítást érünk el, mert — mint azt kísérleteim, igazolják — több mint 10-szer akkora a munkateljesítménye, mint a legjobb kézi permetezőé. Mivel a permetezésre haszná­landó anyag nagy nyomással szóródik ki a porlasztócsövekből, a fecskendezés tökéle­tes, minden irányban, alulról fölfelé is tör­ténhet, ami azért fontos, mert a szőllőle­vél rendesen alsó részén van megtámadva; anyagpazarlás nincs, mert a jól porlasz­tott anyag minden csöppje megakad a le­veleken. A gép kivitele egyszerű, olcsón állítható elő és még egy gyermek is ke­zelheti. Szerkezete és működésének leirása: Mellékelt rajzon I. ábrán oldalnézetben és II. ábrán elölnézetben van a gép föltün­tetve. (A) tartány, melynek alakja, anyaga kü­lönféle lehet, fölül födő vei (ajtóval) el­zárható nyílással bír, ahol a permetezésre használandó folyadékot beöntjük. Mivel ez rendesen föl nem oldott részeket is tar­talmaz, azért szitaszövetet (1) alkalma­zunk a megszűrésére. A tartányból a (3) cső segítségével a (4) szivattyú a folya­dékot az (5) csövön át a (B) hengerbe nyomja. A (3) cső végét szűrő szitaszövet veszi körül, nehogy az (l)-en átjutott ol­datlan darabok a szivattyú működését gár tolják. A (B) hengerből csövek vezetnek a porlasztókhez (7), ezek kétoldalt egy lapra (8) úgy vannak fölszerelve, hogy le és föl­irányíthatók és egy helyzetben fiksziroz­hatók legyenek, pl. kampós csavarokkal. A porlasztó csöveket egyenkint úgy zár­hatjuk el, hogy fejüket lecsavarjuk és he­lyette gyűszűalakú csavart teszünk. Ez pl. akkor szükséges, ha kevesebb porlasztót akarunk működtetni. A fecskendezés nem­csak le és föl, hanem vízszintesben is irá­nyítható a (8) lapok (keretek) elforgatása és egyhelyben való fikszirozása által. (B) henger a rajzon metszetben külön van áb­rázolva (III. ábra). Fönt és lent becsavar­ható födővel (13) van ellátva, me­lyeken csavarmenetekkel ellátott nyílás van az (5), illetve (9) cső számára. A fölső födőre vannak erősítve a (24) rúdon lévő (15) gyűrűk és (19) lécekre kifeszí­tett (18) szitahenger, mely a folyadékot még egyszer megszűri. A henger két ol­dalán nyílások vannak a porlasztókhoz ve-

Next

/
Thumbnails
Contents