60578. lajstromszámú szabadalom • Elektromos blockrendszer önműködő fékberendezésekhez

Megjelent 1913. évi augusztus hó 5-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 60578. szám. V/b. OSZTÁLY. Elektromos blokrendszer önműködő fékberendezésekhez. minnick alfréd elektromérnök salt laké cityben. A bejelentés napja 1912 január hó 30-ika. Jelen találmány tárgya elektromos blok­rendszer önműködő fékberendezésekhez vas­utak és hasonló üzemek biztosítására. A rendszer rendes körülmények között és amikor veszély nem áll fönn, működésen kívül áll, két vagy több, ugyanazon rend­. szerhez berendezett jármű közeledésénél azonban önműködően működésbe lép, úgy hogy ezen járművek, tekintet nélkül arra, hogy ugyanazon vagy ellentétes irányban haladnak, megállíttatnak, ha veszedelmes közelségbe kerülnek. A találmány jellemzője abban áll, hogy a pályatesten elrendezett kontaktusgombok fölváltva két vezetővel úgy vannak össze­kötve, hogy a járműveken lévő készülé­keken átmenő áramkör már gerjesztetik, mikor a járművek legföljebb fél bloktávol­ságra közeledtek egymáshoz, míg régebbi rendszereknél, ahol pl. csak egy, blokokra osztott vezető van elrendezve, megtörtén­hetik, hogy az egyik jármű az egyik blok végén, a másik jármű pedig a következő bloknak ehhez csatlakozó elején van és a blokrendszer még akkor sem lép műkö­désbe, ha mindkét jármű ugyanazon blokra került, mikor is természetesen az összeütkö­zés többé el nem kerülhető. Másrészt jelen találmánynál gondoskodva van arról, hogy vágánykeresztezésnél, ahol a járművön levő kontaktussaru a másik vágány kereszte­zendő sínjeivel való érintkezés által az áramkört zárná (minthogy ezek saját sín­jeikkel vezető összeköttetésben állanak), egy ezen a helyen alkalmazott segédkontaktusok útján zárt segédáramkör által a főáramkör megszakíttassék úgy, hogy a jármű, hacsak veszély nincs, itt meg nem állíttatik. A találmány végül abban is áll, hogy a járműveken a főbatteria polaritását rezgő átkapcsoló által folytonosan megváltoz­tatjuk úgy, hogy elkerüljük azt az esetet, hogy két jármű batteríai egymás ellenében hatnak és ezáltal az áramfeszültséget csök­kentik vagy megszüntetik. Az átkapcsoló rezgésszámát könnyen lehet valamennyi járművön eltérőleg beállítani úgy, hogy mindig be fog állni egy pillanat, mikor az áramerősség maximális lesz és mely ele­gendő, hogy a szekunderáramkörbe beik­tatott fékező készülékeket működtesse. A mellékelt rajz: 1. ábrája a találmány tárgyával ellátott vasúti vágány egy részének sémája a kocsin vagy vonaton levő elektromos kormány­szerkezettel, a 2. ábra a kontaktussinekkel ellátott vá­gánykeresztezés fölülnézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents