60549. lajstromszámú szabadalom • Barázdasorvetőgép a vetőcsoroszlyák mögött futó nyomógörgőkkel

Megjelent 1913. évi augusztus hó ^-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 60549. szám. X/a. OSZTÁLY­Barázdasorvetőgép a vetőcsoroszlyák mögött futó nyomógörgőkkel. jezbera frantisek földbirtokos strebsiben. A bejelentés napja 1912 december hó 9-ike. Barázdasorvetőgépeket már eddig is el­láttak görgő- vagy hengerlőszerkezettels amelyeknél a vetőbarázdákat a vetőcso­roszlyák mögött futó görgők vagy henge­rek munkálták meg. Ezen elrendezés célja az, hogy a talaj összenyomása által a nedvesség a vetőba­rázdákban megtartassák. Az eddigi ilyfajta, berendezéseknél a gör­gők vagy hengerek egy keretben vannak elrendezve, amely ,a gépet vezető személy súlya által terheltetik és egy forgathatóan ágyazott tengelyt hordoz, amelyen a gör­gők vagy hengerek forgathatóan vannak ágyazva. Ezen berendezésnek az a hátránya, hogy a közös tengelyre lazán rátolt nyomó­görgők egyrészt egymástól függetlenül foroghatnak, másrészt pedig abban az esetben, ha egyik görgő a talaj valamely kiemelkedésére fut föl, az összes ezen ten­gelyen elrendezett hengerek vagy görgők fölemelkednek a talajról. A göröngyök te­hát csak csekély nem kielégítő mérvben megmunkálva maradnak a vetésen fekve, mely állapotban tudvalevőleg a vetés nö­vését lényegesen hátráltatják. Ezen hátrányon segítendő; a találmány tárgyánál a nyomógörgők vagy hengerek egy részekre osztott tengelyen vannak el­rendezve, amelynek részei egymással csuk­lós kapcsolatban állnak. Ezáltal azt érjük el, hogy a görgők kényszermozgású kap­csolatban állanak egymással és a tengely­részeken való elrendezésük folytán a ta­laj fölszinéhez hozzásimulnak úgy, hogy a vetőbarázdában fekvő göröngyöket teljesen szétaprítják, ill. föltárják. • A mellékelt rajzon a találmánybeli ba­rázdasorvetőgép példaképem kiviteli alakja van vázlatosan föltüntetve, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán alaprajzban, míg a j 3. és 4. ábra a temgelyrészek elrende-i zését és összekapcsolási módját föltün­tető nagyobb léptékű oldalnézetet, illető­leg hosszmetszetet tüntet föl. Az (e) hengerek a (d) tengelynek egy­mással fd') csuklók révén összekapcsolt) részein vannak rögzítve és a (d) tengely­részek az (a) keret (i) hüvelyeiben van­nak ágyazva, amelyek (k) csapok körül foroghatnak (3. és 4. ábra). Az (a) keret (b) láncok révén a vetőcsoroszlyák (c) beáilííőszerkezetével van összekapcsolva. Az (a) keret (f) haránttartóján pedig a ve­zető ülése van elrendezve. A tengelyrészeket összekötő (d') csuk­lók oly karmantyúkból állnak, amelyekbea

Next

/
Thumbnails
Contents