60454. lajstromszámú szabadalom • Kiemelőkészülék répaszedőgépekhez

- 2 helyet. A (k, n, o) részek valamennyien helytállók. A szegmensalakú (o) késszekrény fölülete excentrikusan halad úgy, hogy a két (q, ql) kés közül az első valamivel tá­volabb van a centrikusán elrendezett (e) fogóktól. A késszekrény fölületének excen­trikus alakja folytán az (e) fogók a -(b) ko­rong forgása közben közelednek a máso­dik (ql) késhez, mely egy eltolható és (r) rúgó hatása alatt álló (s) szánkán van el­rendezve. Az (o) késszekrényre egy szintén szeg­mensalakú (t) karima van erősítve, melybe eltolható (u) csapszöge'i vannak ágyazva. Ezen csapszögek elülső végeihez a fogók alá és fölé nyúló, szegmensalakú (v) szala­gok vannak csuklósan erősítve, melyeknek (w) végei, mint a 4. ábra mutatja, ívalakban kihajlanak. Az (u) csapszögek hátsó végeit egy (x) lap köti össze, melyen a csapszögek köré tekert (y) rugók vannak megerősítve, míg ez utóbbiaknak másik vége a (t) kari­mához van odaerősítve. Az (a) tengelyen ül továbbá egy görbe (z) kar, melynek a fogók fölé nyúló fölső (1) széle ívalakban van legömbölyítve. Ezen kar azonkívül egy kúposán lerézselt (2) ütközővel van ellátva, mely az (e) fogók visszafordítására szolgál. A készülék működése a következő: A répaszedőgép előremozgása közben egy alkalmas hajtószerkezet, mely a koronggal összekötött (3) fogaskerékre hat, forgásba hozza a (b) korongot. ,A korong forgása folytán az (e) fogók a célszerűen már föl­porhanyított talajba mélyednek és a gép haladása- közben kiemelik a répákat, melye­ket a (4) kampók megfognak. A korong továbbfordulása alkalmával a (k) excenter­tárcsa megemeli az (e) fogókat, miáltal az (I) nyúlványok kiemelkednek az (m) bemé­lyedésekből. Erre, minthogy a csapszögek (h) nyúlványai az (n) szegmensbe ütköznek, a fogók elfordulnak tengelyeik körül. A le­veles répafej most az (o) ké3szekrény első (q) kése fölé csúszik, mely durván levágja a répafejről a leveleket. A korong tovább­fordulása közben a répa feje, minthogy a késszekrény (p) fölülete excentrikus alakú, mindinkább közeledik ehhez úgy, hogy vé­gül a második (ql) kés a répafejet ponto­san a levélkocsányok tövénél vágja le, amint azt eddig kézzel tették. A rúgóhatás alatt álló (v) szegmensszalagok a répákat állandóan a fogók villaalakú karjai közé nyomják úgy, hogy a répafej vágás közben sem eshetik ki a fogóból. Minthogy a (v) szalagok csuklósan vannak ráerősítve az eltolható (u) csapszögekre, ennélfogva állan­dóan két különböző vastagságú répafejet tarthatnak az (e) fogókba beszorítva, ameny­nyiben a szalagok ez esetben ferde hely­zetbe állanak be. Ha a fogó a répát rövidre fogta, az (o) késszekrényen át való csúszás közben a répára gyakorolt nyomás az (e) fogót meg­emeli úgy, hogy a répafej a szokásos mó­don rövidre vágatik le. Ha ellenben a fogó a répát nagyon hosz­szúra fogta, akkor a második kés, há az szilárdan volna megerősítve, nagyon le­vágná a répafejet. Ennek elkerülése céljá­ból a második (ql) kés eltolhatóan van elrendezve és egy erős (r) rúgó hatása alatt áll. Ennek következtében, ha a fogó a répá­val együtt már ameddig lehetséges volt, fölemelkedett, a répa nyomása a második (ql) késsel összeköttetésben álló (s) szánkát lenyomja úgy, hogy a kés ismét csak a szokásos módon vágja le a répát. Az ilyen módon levágott répafejek ezután a (z) görbe kar (1) széle mellett csúsznak el, mely azokat a fogókból kitaszítja, mire azok egy külön tartányba hullanak. A ko­rong továbbfordulása közben a fogók (5) nyúlványai a (2) ütközőbe ütköznek, miáltal a fogók a répák kiemeléséhez szükséges eredeti helyzetükbe fordulnak vissza. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kiemelőkészülék répaszedőgépekhez, az­által jellemezve, hogy egy forgó koron­gon villaalakú fogók vannak elrendezve, melyek a répa kiemelése után alkalmas szerkezetek által tengelyeik körül el­fordíttatnak és a kések fölé vitetnek amelyek a levelek eltávolítása után a répafejet egyenletesen levágják és mire

Next

/
Thumbnails
Contents