60454. lajstromszámú szabadalom • Kiemelőkészülék répaszedőgépekhez

Meg-jelent 1913. évi julius hó 30-án. MAGY. SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60454. szám. X/a. OSZTÁLY­Kiemelőkészülék répaszedőgépekhez. THORMEYER KÁROLY GÉPÉSZ BREMENBEN. A bejelentés napja 1912 május hó 9-ike. Már régebben ismeretesek répaszedő­gépekhez való kiemelőké8zülékek, melyek fogók segélyével emelik ki a földből a ré­pákat s egy tartányba gyűjtik azokat. Jelen találmány tárgya oly kiemelőkészü­lék, melyet bármilyen kivitelű répaszedő­gépnél alkalmazhatunk. Az új kiemelőkészü­léknél egy forgatható korongon villaalakú, elfordítható fogók vannak elrendezve, me­lyeket a répák kiemelése után alkalmas készülékek tengelyeik körül elfordítanak és a kések fölé vezetnek, melyek a répaleve­lek eltávolítása után egyenletesen levágják a répafejeket, mire a répa önműködőlég ki­taszíttatik a fogóból s ez utóbbi újból a munkahelyzetbe állíttatik be. A találmány tárgyát képező készüléket annak egyszerű volta, továbbá biztos és egyenletes működési módja és a tömör ki­vitel jellemzi. Külön újításokat eszközöltünk azonkívül a répákat levágás közben a fo­gókba benyomó készülékeken, a kitaszító­készüléken, a répák levágására szolgáló készüléken, mely a répafejeket akár rö­vidre, akár hosszúra fogta azokat a fogó, mindig egyenletesen vágja le, továbbá a fogókat a munkahelyzetbe visszaállító ké­szüléken. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképeni kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra a kiemelőkészüléket homloknézet­ben, a 2. ábra pedig oldalnézetben mutatja, a 3. ábra a 2. ábra I—I vonala szerinti metszetet, a 4. ábra a 2. ábra alulnézetét ábrázolja a II—II vonalra merőleges irányból nézve, az 5. ábra a 2. ábra III—111 vonala szerint vett inetszetet, míg a 6. ábra a készülék részleges oldalnéze­tét tünteti föl a késszekrény eltávolítása után. A kiemelőkészülék az (a) tengely körül forgó (b) korongból áll, melynek (c) szemei­ben eltolhatóan vannak elrendezve, a külső végeiken villaszerű (e) fogókkal ellátott (d) esapszögek. E csapszögek a (b) korong (f) hasítékaiban eltolható (g) tolókákba vannak forgathatóan ágyazva és belső végekre kúp­alakú (h) nyúlványok vannak erősítve. Az (i) nyomórugók a csapszögek végeit egy helytálló (k) excentertárcsára szorítják, mi­nek folytán a villaszerű (e) fogók (1) nyúl­ványai a (c) szemek szélem lévő (m) mélye­désekbe hatolnak. A (k) excentertárcsa előt egy (n) szegmens s ez utóbbi előtt a szin­' tén szegmensalakú (o) késszekrény foglal

Next

/
Thumbnails
Contents