60445. lajstromszámú szabadalom • Vulkanizáló készülék

Megjelent 1913. évi julius hó 30-éu. MAGY. KIK. SZABADALMI jERff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60445. szám. XI/b. OSZTÁLY. Vulkanizáló készülék. PAUER GEORG LUIGI MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1912 április hó 11-ike. Elsőbbsége 1911 április hó 15-ike. Az ismert, kisebb munkák végzésére al- | kaim,ázott vulkanizálókészülékek egy meg­felelően szerkesztett gőzfejlesztőből álla­nak, amelyhez a különállóan fűthető saj­tolókhoz vezető csövek csatlakoznak. A jelen találmány olyan vulkanizálőké­szüléknek különleges szerkezetére vonatko­zik, amely azáltal van jellemezve, hogy a dobalakú kazán födele egy kerek, sima munkaasztalt képez, amely a fenék felé egy, a dob tengelyében fekvő és a fenék­től a födélen keresztül fölfelé nyúlé osz­loppal van merevítve, és melynek a kazán­födéi fölé eső része egy egész sor kileng­hető, szorítócsavarral ellátott konzolt, egy manó métert, valamint több kart hord, ame­lyek arra vannak hivatva, hogy hosszú tár­gyak, pl. csövek vulkanizálásakor, a nem vulkanizálandó részeket a kazán felületé­től távol tartsuk. A mellékelt rajzon az, újítás értelmében szerkesztett kazán van föltüntetve, és pe­dig az 1. ábrán a tengelyén átmenő függélyes metszetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben. Arnint a rajzból látható, az (a) kazán e^y (n) tűzhelyen nyugszik, mely az (o) tápszivattyúval együtt egy alkalmas (m) | állványtól tartatik; a kazán (t) tetőlapja egy kerek, egyenes munkaasztalt alkot, amelynek tengelyében a kazán aljától föl­felé nyúló (v, r) oszlop van elrendezve, melynek a kazánfenék és kazánfödél közé eső (r) része ez utóbbinak merevítésérie szolgál, míg a (t) kazánfödél fölé nyúló (v) részére egy sor kilenghető (k) konzol van mozgathatóan csuklósan erősítve, ame­lyeknek mindegyike a kazánfödél! felé irá­nyuló (h) szorítócsavarok fölvételére szol­gáló, több csavarmenettel van, ellátva és a vulkanizálandó tárgy alkalmas talplemez segélyével a hevített kazánfödél felé ezen szorítócsavarok segélyével szorítható. A (v) oszlopon elrendezett (w) tartók a csak részben vulkanizálandó tárgyak föl­függesztésére szolgálnak, amelyek ezáltal a munkaasztaltól távol tartatnak és azt teljesen szabadon hagyják. A (v) oszlop legmagasabb helye, amely a kazán belse­jével egy furat útján áll összeköttetés­ben, a szerelvényeket hordja, nevezetesen a (p) manométert, mely ezen elrendezése következtében mindig látható marad még akkor is, ha valamennyi vulkanizáló készü­lék is el van foglalva. A ,'eírt szerkezet azon előnyt nyújtja, ' hogy a kerek kazánfödél minden oldalról

Next

/
Thumbnails
Contents