60412. lajstromszámú szabadalom • Hydraulikus fék automobilokhoz

Megjelent 1913. évi julius hó 85-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60412. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Hydraulikus fék automobilokhoz. PRIMAVESI CARL FŐELLENŐR NEUTITSCHEINBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 4-ike. A találmány tárgya automobilokhoz tar- j tozó hydraulikus fék, mely lényegében egy, ( az automobil motorja által hajtott szivaty­tyúból s a tengelyek fékezésére (szolgáló .szalagfékekre működő nyomásszerkezetből áll. A. mellékelt rajzban az 1. ábrán a találmány tárgyát képező be­rendezés elölnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben s a 3. ábrán fölülnézetben van föltüntetve. Az automobil (1) alvázára van fölerő­sítve a (2) szivattyúhenger, mely hajtását a mótor (8) lendítőkerekéről1 a kikapcsol­ható (7) dörzskerék és (6) hajtótárcsa út­ján nyeri, mely utóbbi a (4) dugattyúrúd útján a (3) dugattyút a (2) hengerben föl és alá mozgatja. A (2) henger (12) fölső nyomótere a (41) elzárható szelep útján a (39) csővezetékkel áll összeköttetésben, mely a (40) víztartályba vezet. A (2) hen­ger ezenkívül csővezetékek útján a (18, 19, 20) és (21) fékhengerekkel áll össze­köttetésben, mely utóbbiakban egy, a (23) tekercsrúgó ellenében a tengelyeken elren­dezett szalagfékekre működő (22) nyomó­dugattyú van elrendezve. A szalagfékek szalagjai a tengelyeken elrendezett szalag­féktárcsát átölelik s egyik végükkel a helytálló (27) csap körül elforgatható (25) kétkarú emeltyűnek egyik karjához, másik végükkel pedig magához a (27) forgás­ponthoz vannak erősítve, míg a (25) emel­tyűnek másik karját a (22) nyomódugattyú nyomja le, mihelyt a fékhengerekbe a (40) tartályból nyomóvizet engedünk. A (2) szivattyúhenger mozgatása a (7) dörzskorong segítségével kiiktatható, amennyiben ez'utóbbi a (35) beállító emel­tyűhöz van kapcsolva, mely a (36) állító­szegmens segítségével rögzíthető. Fékezéskor elegendő a (41) szelep meg­nyitása, hogy a fékhengerekbe nyomóvíz tóduljon és így fékezés álljon elő, vagy pe­dig', ha ez nem volna elégséges, a szivattyú működtetésével a (40) tartályból egy (kü­lön vezetékelágazás útján a (2) hengerbe vizet szívunk s azt a vezetékekbe nyomjuk. SZABADALMI IGÉNY. Automobilok számára szolgáló hydraulikus fék, azáltal jellemezve, hogy egy, az automobilmótor által kiiktathatóan mű­ködtetett szivattyú a tengelyeken el­rendezett szalagfékekre ható fékhenger rekkel csővezetékek útján összekötte­tésben áll. (1 rajzlap melléklettel.) tAUAS RÉSZVÉNY' ÁR8ABÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEK.

Next

/
Thumbnails
Contents