60374. lajstromszámú szabadalom • Ajtózár

Megjelent 1913. évi julius h ó 213-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60874. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Ajtózár. SÍPOS JÓZSEF ASZTALOS VASVÁRON. . A bejelentés napja 1912 augusztus hó 1-je. Jelen találmány tárgya oly zár, amely mindennemű ajtókra, szekrényekre, abla­kokra, stb. használható és amelynek előnye, hogy akár jobbra, akár balra nyíló ajtókra is alkalmazható. A találmány lényegében nem egyéb, mint egy kettős dióval kapcsolt s villaalakú vég­gel ellátott retesz, amelyet' egy rúgó ál­landóan kifelé szorít és amelyet a dió bár­mely irányban való forgatása mozgásba hoz. A mellékelt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán ajtóra szerelve oldalnézetben, 2. ábrán elölnézetben, 3. ábrán a zárszerkezet födél nélkül, a 4., 5., 6. ábrákon az akaszok vannak föl­tüntetve. (i) a zárszekrény, amelynek (d) az elő­lapja, (f) a dió, amelynek az eddigiektől el­térően két orra van, míg az (a) retesz, ame­lyet (e) rúgó állandóan kifelé szorítva tart, villaalakú nyúlvánnyal bír, mely villa két végére fekszik az (f) dió két orra. A (j) zárretesz (k) akaszokkal van ellátva, mely akaszok úgy vannak kiképezve, hogy a kulcsszakái kivágása az eddigiektől el­térően belső és külső változatos alakú ki­vágásokkal bírjon, miáltal a zárnak idegen kulccsal való kinyitását megakadályozza. A találmány működése a következő: A zárszerkezetet az ajtó bármely részére fölszereljük, miután az (f) dióba a (b) ki­lincs, vagy az azt pótló gombot szereljük föl, amely jobbra és balra forgatható. Min­den egyes forgatás alkalmával az (f) dió orra az (a) retesz villájának két végét hátra­húzza és így a retesz behúzódik, miáltal az ajtó nyitható. Ha a kilincset elengedjük úgy a reteszt az (e) rúgó visszanyomja és az ajtó zárva van. Ha az ajtót kulccsal is be akarjuk zárni, úgy a kulcs forgatása ál­tal a (k) akaszokat fölemeljük, miáltal azok a (j) zárreteszt szabaddá teszik és az ajtó zárható. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől egyéb eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. Ajtózár, jellemezve egy két orrú dió, vala­mint az azzal kapcsolt s rúgóval előre szorítva tartott retesz által, amelynek nyúlványa villaalakú és a dió orrai alá nyúlik azon célból, hogy a dió bármely iránybani forgatása által" a zár nyitható, vagy csukható legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents