60367. lajstromszámú szabadalom • Bádogtetőfödél

Megjelent 1913. évi julius h ó 213-én. MAG\. jtfgnt KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60367. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Bádogtetőfedél. NAGY JAKAB ASZTALOS ARADON. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 14-ike. A jelen találmány bádogtetőfödélre vo­natkozik, mely egyes, bordákkal ellátott horganyzott vasbádog lemezekből áll. A bordák az esővíz levezetésére szolgáló csatornákat alkotnak, mimellett két-két szomszédos lemez szélső bordái egymást elfödik. A lemezek keresztül vert szögek segélyével vannak a tetőlécekre erősítve, mimellett a fölső lemezsorok , a szokásos cserepek módjára az alsók fölé nyúlnak és illesztési helyeik az alsó lemezsorok illesz­tési helyeihez képest egy fél lemezszéles­séggel el vannak tolva. A födélhez tarto­zik még a tetőgerinc befödésére szolgáló gerinclemez is, mely szélein az előbb em­lített lemezek bordáinak megfelelő kimet­szésekkel birnak és a legfölső lemezsor fölső részére feküsznek. A lemezek kellő vízmentes fekvésének biztosítására mind­egyik lemezre kis bádoglapocska van egy szöggel erősítve, mely födésnél a szomszé­dos lemez szélére ráhajlítható és így azt leszorítva tartja. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az 1. ábra a bádoglemezzel födött tető né­zete; a 2. ábra ennek metszete; a 3. ábra egy bádoglemez nézete; a 4. ábra a gerinclemez alulnézete; az 5. ábra a gerinclemez elölnézete; a 6. ábra a gerinclemez metszete; végül a 7. ábra az illesztési hely metszete. Az (1) bádoglemezek ékalakú kereszt­metszettel biró (2) hosszbordákkal vannak ellátva, melyek födés után a tetőn fölülről lefelé haladó csatornákat képeznek az eső­víz lebocsátására. Az egymás mellé helye­zett lemezek szélső bordái egymást födik és a fölül eső lemezszél az alul esőn meg­erősített (3) bádoglapocska ráhajlításával szoríttatik az alul esőre. A lemezeknek 'a tetőlécekre való erősítése a lemezeken ke­resztül a lécekbe vert (4) szögek segélyé­vel történik. A fölső lemezsorok illeszke­dési helyei az alsókhoz képest féllemez­szélességgel el vannak tolva, azaz a födés a közönséges cserepekkel való födés min­tájára történik. Az (5) gerinclemezek ékalakú kereszt­metszettel birnak és mindkét szélükön a fölső lemezsorra fekvő (6) szegéllyel van­nak ellátva, mely a (2) hosszbordáknak megfelelő ékalakú (7) kivágásokkal bír. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Bádogtetőfödél, jellemezve ékalakú ke­resztmetszetű hosszbordákkal ellátott

Next

/
Thumbnails
Contents