60323. lajstromszámú szabadalom • Optikai jeladóberendezés

SZABADALMI LEÍRÁS 60323. szám. xix/c. OSZTÁLY. Optikai jeladóberendezés. TEUDLOFF & DITTRICH ARMATUREN- UND MASCHINENFABRIK G. M. B. H. CÉG WIEN BEN. A bejelentés napja 1912 március hó 27-ike. Elsőbbsége 1911 április hó 4-ike. Találmányunk tárgya oly optikai jeladó­berendezés, mely két, nagyobb távolban lát­ható szerv (mutató) viszonylagos helyzete által a térben mindenfajta jelek adását, különösen számok és betűk mutatását, me­lyekegész szavakká is összeállíthatók, egy­szerű módon teszi lehetővé, amint az ka­tonai célokra alkalmas. A berendezés egyrészt egy fölületből áll, melyen aa adandó jelek geometriai helyek (egyenesek, körök, vagy tetszőleges allakú görbék) két csoportjának metszéspontjaiban vannak elrendezve és másrészt két, az emlí­tett fölületen viszonylagosan elmozgatható beállító szervből áll, melyek egyike :élle|l, hasítékkal, vagy lyuksorral az egyik cso­port geometriai helyeinek mindegyikére be­állítható, míg másika egy sor lyukkal, vagy jellel van ellátva, melyeknek száma a másik csoport geometriai helyei számá­nak felel meg és melyek mindegyike csak az utóbb említett geometriai helyek egyiké­nek mentén mozoghat. A két beállítható szerv kimozdítható mutatókkal van össze­kötve, melyeknek térbeli viszonylagos hely­zete mindegyik szerv viszonylagos helyze­tét a távolban láthatóvá teszi. Ha valami­lyen jelt akarunk adni, mindenekelőtt a legelőször említett beállító szervet élével, hasítékával és lyuksoraival azon geometria­hellyel hozzuk egybeeső helyzetbe, amelyen az adandó jel van és aztán a második be­állító szerveknek azon jelét vagy azon lyukát állítjuk be az adandó jelre, amely a máso­dik csoport azon geometriai helyének men­tén mozog, melyen az adandó jel van. A két beállító szervnek térbeli viszonylagos helyzete, ill. a beállító szervekkel össze­kötött mutatóknak viszonylagos helyzete által az adandó jel egyértelműen van meg­határozva úgy, hogy egy hasonló fölvevő berendezés mutatóinak ugyanilyen beállítá­sánál az adott jel szükségképen rögzítve jelenik meg és leolvasható. A csatolt rajzon ily jeladó készülék két foganatosítási alakban van vázlatosan föl­tüntetve, és pedig az 1,, 2. és 3. ábrákon az egyik, a .4. ábrán pedig a másik foganatosítási alak látható. Az első foganatosítási alaknál a jelzése­ket hordó fölület egy tárcsa, melyet (l)-el jelöltünk, a geometriai helyek kát csoportja pedig egyrészt koncentrikus körök, másrészt egyijiásho?. 45° alatt hajló egyenesek. A jel­zések a koncentrikus körök és ezen egye-

Next

/
Thumbnails
Contents