60312. lajstromszámú szabadalom • Pontozógép

Megjelent 1913. évi julius hó 1 0-én. MAGY. g&v KIR. SZABADALMI jEgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60B12. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Pontozógép. PÉTER LAJOS MECHANIKUS TA'POLCZÁN. A bejelentés napja 1912 julius hó 30-ika. Jelen találmány tárgya pontozógép, mely azáltal tűnik ki, hogy csak igen ritkán töl­tendő utána és hogy igen egyenletesen dolgozik, azonkívül szűkebb határok között a pontozott vonalak vastagsága is szabá­lyozható. Különös előnye végül, hogy egy­aránt használható föl egyenes vonalaknak, valamint körvonalaknak pontozására is. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra a találmány oldalnézetét, 2. ábra metszetet 1. ábra 2—2 vonala szerint, 3. ábra részletet tüntet föl. A találmány áll a kerületén megfelelő bevágásokkal ellátott (b) pontozótárcsából, mely a (c) villaszárban van forgathatóan ágyazva. Jelen találmány szerint a (c) vil­lához képest ferde szög alatt álló (g) hü­velyben, (i) bajonetzár segélyével oldhatóan (h) festéktartány van elrendezve, melynek (k) kifolyócsöve közel hozzáér a (b) pon­tozótárcsa kerületéhez, míg a kifolyócső legvégéből kinyúló kis (1) ecset a pontozó­csatorna kerületét súrolja. A (h) festéktar­tány maga a töltőtollaknál ismert módon belsejében föl-alá mozgékony dugattyúval van ellátva, mely a (j) kézikerekecske for­gatása által mozgatható. A (j) kerék for­gatása által ismert módon folyadék szív­ható be a (h) tartányba, ellenkező értelmű forgatása által pedig az eltávozik. A (c) villaszár fölső (m) vége elvékonyo­dik annyira, hogy bármely körző szárába is beilleszthető. Rendes körülmények között az (n) nyélben foglal helyet. A (b) pontozótáresa könnyű kiseerélhetése céljából annak (d) forgáscsapja szabad vé­gén (e) nyakat hord, melybe az (f) rúgó illeszkedik, mely ezáltal a (d) csap kicsú­szását megakadályozza. Ha az (f) rúgót az 1. ábrán jelzett nyíl irányában hátrahúz­zuk, úgy a (d) csapocska kihúzható és a (b) tárcsa kicserélhető. A találmány működése és használati módja az eddigiek alapján világos: a gép­nek üzembehelyezése céljából az (i) bajonet­zárat oldjuk és a (h) tartányt ismert módon teleszívjuk tentával vagy tussal. Visszahe­lyezés után pedig a (j) kereket kissé elfor­gatjuk, miáltal az (1) ecset festékanyaggal teleszívódik és a (j) kart egyenletesen fes­tékezi. A (h) tartány (k) vége célszerűen kissé ferdén van elvágva. Aszerint, hogy a (j) kerékkel több vagy kevesebb festéket bocsátunk ki, szűk határok között szabá­lyozható a húzottvonalaknak vastagsága is. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől

Next

/
Thumbnails
Contents