60306. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tenger alatt járó és alámerülő hajók kiemelésének megkönnyítésére

Megjelent 1913. évi julius hó 1 0-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fBw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60306. szám. XV/c. OSZTÁLY. Berendezés tenger alatt járó és alámerülő hajók kiemelésének megkönnyítésére. LEDUC LUCIEN AUGUSTE JOSUE MÉRNÖK TOURSBAN. A bejelentés napja 1912 március hó 12-ike. Elsőbbsége 1911 május hó 8-ika. A jelen találmány tárgya tenger alatt járó és alámerülő hajóknál alkalmazható berendezés, mely szerencsétlenség esetén lehetővé teszi az elsülyedt hajó helyének megjelölését és a legrövidebb idő alatt való kiszabadítását, amennyiben megköny­nyíti láncoknak a hajó törzse alatt való át­vezetését és pedig búvárok igénybe vétele nélkül, akiknek közreműködése bizonyos mélységnél különben is eredménytelen. A berendezés lényegileg több bójából vagy úszóból áll, melyek kettesével vannak összekötve, elég hosszú lánc, kötél vagy más efféle összekötő elem által, mely a tenger alatt járó hajóban vagy alatta van vezetve vagy fogva tartva, mi mellett a a bóják a hajón bekapcsolt állapotban van­nak és kikapcsolásuk által felszabadulva, a víz felszínére bocsáthatók. A felszínre szállt bóják az elmerült hajó helyzetét jelzik, összekötő elemük pedig, mely a hajó alatt hurkot képez, emelő láncoknak vagy köte­leknek hozzákötésére és a hajó alá veze­tésére használható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két foganatosítási alakját mutatja, és pedig az 1. ábra egy alámerülő hajó vázlatos ke­resztmetszete, a | 2. ábra egy részletnek nagyobb léptékű részlete, a 3. ábra kisebb léptékben mutatja az el­sülyedt alámerülő hajót, melynek helyét a találmány tárgyát képező berendezés jelzi, végül a 4. ábra egy másik foganatosítási alak vázlatát tünteti föl. A hajó törzsén belül vagy kívül — az utóbbi esetben úgy, hogy a hajónak előre­haladási ellenállása lényegesen ne növeked­jék — tetszőleges számú és keresztmetszetű (1) csövek vannak kiképezve és a hajó hosszára alkalmasan elosztva akképen, hogy a hajó körvonalaihoz lehetőleg hozzásimul­nak. A csövek alkalmas összeköttetések út­ján egymással közlekedhetnek és a hajó két oldalán lévő tovkolatuk a (2) bóják vagy úszók által vannak zárva. Valamennyi (1) csőből a (3) nyíláson vagy bármely más nyíláson át a levegőt kiszivattyúzzuk úgy, hogy a keletkezett vákuum folytán a (2) bóják vagy úszók akár a külső levegő nyo­mása, akár a víznyomás folytán az (1) csö­vek két végére szoríttatnak, melyek ezáltal légmentesen el vaunak zárva. Az egy csőhöz taítozó, a hajó két olda­lán lévő bójákat a csövön, ennek egész

Next

/
Thumbnails
Contents