60296. lajstromszámú szabadalom • Sínkötés

Megjelent 1913. évi Juliiig hé 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60296. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Sinkötés. BLOCK INGWER MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 január hó 27-ike. Találmányom sinkötésre vonatkozik, mely első sorban sinütközásek vagy kikopott sinrészek javítására alkalmas, azonban új vágányok fektetésénél is használható. Találmányom szerint a sinvégek össze­kötésére szolgáló berendezés olyképen ala^ kítótt pofákból áll, hogy azok egyrészt a sinvégek egy-egy talpát vegyék körül, másrészt pedig egymással összeköthetők legyenek. Ezen alakítás egyik fő előnye az, hogy ily berendezés segítségével a sinvé­geket könnyen megemelhetjük,] pl. annyira;, hogy sinfeejket, egészen a kikopás mély­ségéig le lehessen gyalulni. Ezen célból a találmány szerint a szorítóberendezés és a sinvégek között egy lemezt helyezünk el, melyre a sinvégek fölfekszenek és melyet egy alatta elrendezett ékkel áthajlítha­tunk. Ha a sinvégek összekötésére sinda­xabot a sinvégek kívánt megemelésének meg­felelően meghajlíthatjuk, vagy pedig ezen rabot a sinvégek kívánt megemelésének megfelelően meghajlítjuk, vagy pedig ezen sindarab és a sinvégek talpfölülete közé az imént leírt alátétlemezt és az ez alatt lévő éket alkalmazhatjuk. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező sinkötés két foganatosítási alak­ban van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak ol­dalnézete, a 2. ábra az ütközőhézagon keresztül vett metszet, a 3. ábra a másik foganatosítási alak ol­dalnézete és a 4. ábra a 3. ábra A—A vonala ^szerint vett metszete. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett fogana­tosítási alaknál sinvégeket összekötő be­rendezés a két (a, b) szorítópofából áll. Ezeknek mindegyik végükön kampóalakú (cl, c2, dl, d2) -toldataik vannak, melyek a sinvégek talpait körülfogják. Az (a) és (b) szorítópofáknak továbbá (e, f) karimái is vannak, melyek az egymás mellett fekvő szorítópofákat kötik össze egymással a (g) csavarok útján. Hogy ezen leírt szorítóberendezés segít­ségével a sinvégeket bizonyos mértékben megemelhessük, a szorítópofák fölső lapja és a sinvégek között a (h) lemez van el­rendezve, amelyen a sinvégek fölfsksze­nek. Ezen lemez alatt van az (i) ék, ame­lyet kisebb-nagyobb mértékben meghúzhat­tunk úgy, hogy az éknek megfelelő meg­húzása által a (h) lemezt többé-kevésbbé meghajlíthatjuk és így a sinvégeket többé­kevésbbé emelhetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents