60291. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ócska papír földolgozására

Megjelent 1913. évi julius hé 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI iBST HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60291. szám. XlII/a. OSZTÁLY. Eljárás ócska papír földolgozására. SCHIMEK JÓZSEF KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 6-ika. Elsőbbsége 1911 november hó 14-ike. Ismeretes már ócska papirosnak rost­anyaggá való földolgozása alkalikus lúgok alkalmazása mellett Ezen eljárásokat azon­ban nyomás, vagy közönséges hőmérséklet mellett viszik keresztül, vagy pedig külön­leges vegyszerek hozzáadását igénylik ezek. Az összes ilyen eljárásoknál föltételez­hetik azonban, hogy az ócska papirt a vegyi kezelés előtt fölaprítjuk és meg­őröljük. Mindezen eljárások hátránya abban áll, hogy a rost elszakad, megnyúlik és meg­rövidül úgy, hogy a kész termék kisebb szilárdsággal bír. Az ilyen anyagból előál­lított papiros ennélfogva mindig gyöngébb minőségű. Ismeretes oly eljárás is, amely szerint az ócska papirost hollenderekben vagy mosókádakban alkalikus lúgok hozzáadásá­val közönséges hőmérséklet mellett kezel­jük és a terméket mosókádakban addig mossuk, amíg a lefolyó mosóvíz már nem mutat tarka színt. Az ócska papirosnak mindezen földol­gozási eljárásai segélyével nem nyerhe­tünk azonban oly sejtanyagot, amely alkal­mas volna oly papírfajták előállítására, mint amilyenből az ócska papír eredetileg állott Legalább is jelentékeny új sejtanyag hozzáadása kívántatik meg ezen cél eléré­sére. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rással oly sejtanyagot nyerünk, amely je­lentékeny mennyiségű följavító sejtanyag hozzáadása nélkül is alkalmas papírfajták . előállítására, mint amilyenből a sejtanya­got nyertük. ! A nyomdafestéket, tintát, színeket az ócska papírból akként távolítjuk el, hogy az a sejtanyag struktúrájára (szerkeze­tére) befolyással nincs. Az új eljárás lényege abban áll, hogy a nem aprított és meg nem őrölt ócska papi­rost csupán alkáli lúgok (mint pl. marókáli, marónátron) behatásának vetjük alá föl­melegítés mellett, miközben a hőmérsékle­tet úgy választjuk meg, hogy az bármily hőfok alatt, de föltétlenül még1 a lúg for­ráspontja alatt legyen. Ezután az anyagot megmossuk, vagy pedig közvetlenül a me­rítő vagy papirgépekre vezetjük. Ezen eljárás előnye abban áll, hogy a száraz papirost közvetlenül akármilyen kád­ban vagy más megfelelő edényben áztat-

Next

/
Thumbnails
Contents