60227. lajstromszámú szabadalom • Hirdetőkészülék váltakozó reklámokkal

Megjelent 1913. évi július hó 11-én. ^^^^ MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60227. szám. IX/h. OSZTÁLY. HirdetSkószülék váltakozó reklámokkal. CANTON LOUIS JOANNY GÉPÉSZMÉRNÖK LYONBAN. A bejelentés napja 1912 julius hó 20-ika. Elsőbbsége 1911 julius hó 21-ike. A találmány oly hirdetőkészülékre vonat­kozik, melynél az egyes reklámmezők vég­telen szalagon vannak alkalmazva, amely időközönként mozog el a közönség szeme előtt. A hirdetőkészülék hajtószerkezete, mely zárt oszlop belsejében van elhelyezve, egy­részt a végtelen szalagnak elmozgatását és megállítását a legegyszerűbb és legbizto­sabb módon idézi elő, másrészt az áram­fogyasztást a minimumra csökkenti. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja van föltün­tetve. Az 1. ábra a hirdetőkészülék elülnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra oldalnézete, a 4., 5. és 6. ábrák részletrajzok és pedig a 6. ábra metszet a 4. ábra 6—6 vonala szerint. A hirdetőkészülék az (1) állványban van elhelyezve, mely a négyszögletes (2) alap­keretben van megerősítve, mely alsó olda­lán az állvány lehorgonyzására szolgáló (3) talpakkal van ellátva. A végnélküli (A) szalag tetszőleges számú (4) hengeren fut, melyek célszerűen alu­miniumcsövekből állanak, amelyek mindkét végükön a bronzból vagy más efféléből ké­szült (5) karimával vannak ellátva. A (4) hengerek lazán forognak a (7) ten­gelyeken megerősített (6) golyós ágyazato­kon, mely tengelyek úgy függélyes, mint vízszintes irányban eltolhatók, miáltal a hengerek pontos beállítását érjük el. A hen­gerek oldalirányú elállítása a (9) csavar­anyáknak a (7) tengelyen egyik vagy má­sik irányú forgatásával, a függélyes elállí­tása pedig a (7) tengelyeknek a hosszúkás (8) hasítékokban való eltolásával történik (3. ábra). A végtelen (A) szalag — úgy mint a. hasonló készülékeknél — rudakkal van el­látva, melyek a rajzon nincsenek föltün­tetve és melyek a szalagnak időközökben való fogvatartására szolgálnak. A (10) fe­szítőhenger, mely a (12) rugók hatása alatt álló, elforgatható (11) emeltyűkarban van ágyazva, a végtelen szalag megfeszítését idézi elő (3. ábra). A végtelen szalagot a (13) henger hajtja, mely ezen célból a (25) lánckerékkel van ellátva. Ezen henger, mely nagyobb átmé­rővel bír, mint a (4) hengerek azokkal azo­nos módon van rögzítve és az (1) állvány­ban ágyazva. A (13) hengert a (14) villamos mótor

Next

/
Thumbnails
Contents