60226. lajstromszámú szabadalom • Újítás lazító ekéken és ehhez hasonló mezőgazdasági gépeken

Megjelent 1913. évi július hó 11-én . ^^^^ iYiAGY. ggjg. Kia SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60226. szám. x/a. OSZTÁLY. Újítás lazítóekéken és ezekhez hasonló mezőgazdasági gépeken. JAN CERVINKA GYÁROS PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 26-ika. Jelen találmány tárgya berendeáés lazító­ekékre és ezekhez hasonló mezőgazdasági gépekre, mely azáltal tűnik ki, hogy a lazító­szerszámokat tartó keret, melynek hátsó része ismert módon kilenghető kerekeken nyugszik, a mellső kerékpár tengelyének függélyes tartóoszlopára, lazán van föl­húzva, továbbá vonórúd és szögemelő segé­lyével, a mellső kerékpár oszloppal, az em­lített szögemelő pedig vonórúd segélyével a főbeállító emelővel áll csuklós kapcsolat­ban. Ezen elrendezés által eléretik, hogy a beállító emelőnek elengedése és előrefor­gatása után, mind a négy kerék egyenle­tesen emelkedik, miáltal a megmunkáló szerszámok úgy elől, mint hátul, egyenle­tesen eresztetnek be a földbe. Mellékelt rajzon látható jelen találmány két példaképem kiviteli alakja. 1. ábra a lazító ekének hosszmetszetét sülyesztett, 2. ábra pedig fölemelt kerék mellett, 3. ábra fölülnézetét, 4. és 5. ábrák végül egy második kivi­teli alaknak részleges oldalnézetét és fölül­nézetét tüntetik föl. A (2) megmunkáló szerszámokat ismert módon hordó (1) keretre (1—3 ábrák), két (3) csapágy van megerősítve, melyekben a | hátsó (5) kereket és (6) állítóemelyűt fölvevő, görbített (4) tengely van ágyazva olykép, hogy az állítóemelő elállítása által, a hátsó kere­kek sülyeszthetők vagy emelhetők és ezál­tal a keret hátul emelhető vagy sülyeszthető. Jelen találmány szerint a gépkeret mellső végén (7) hüvely van, mely a mellső kerék­pár (8) oszlopán lazán vagyis minden beál­lító szerkezet nélkül ül. Ezen (8) oszlop fölső végén elforgathatóan, de nem tolhatóan ül a (9) gyűrű, mely két, egymással átellene­sen fekvő csapokat hord. Ezen csapok körül foroghat el egy villás (11, 12) szögemelő, melynek alsó vége (13) csukló és (14) vonó­rúd közvetítésével kapcsolódik a (15) pont­ban, a (6) állítóemelőhőz. A (11, 12) emelő (16) csapja, két darab oldalsó (17) rúd segé­lyével csuklósan van az (1) kerettel, annak végéhez közel.összekapcsolva. Ha a (6) állítóemelőt például 1. ábra (I) nyila irányában forgatjuk, úgy a hátsó kerekek a (II) nyíl irányában való emelke­dése mellett, a vonórúd a (III) nyíl irányá­ban is elmozog. Ezáltal a szögemelő (IV) nyíl irányában elforog a (16) forgáscsap körül, miáltal a (8) mellső kerékpár oszlop^ a mellső kerekekkel együtt ugyanoly ma­gasra emeltetnek, mint a hátsó kerekek. Ennek következményeképen az összes

Next

/
Thumbnails
Contents