60211. lajstromszámú szabadalom • Gőzlámpa

Megjeleni 1913. évi julius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60211. szám. H/d. OSZTÁLY. Gőzlámpa AKTIEBOLAGET REGENT CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 26-ika. Petróleummal és más folyékony tüzelő- ; anyaggal táplált gőzlámpáknál az elgázo­sítónak és a keverőkamrának sokféle szer­kezetét javasolták. Ezen szerkezetektől azt I kívánják, hogy az elgőzölögtetés tökéletes legyen, hogy azonkívül az elgázosított tü­zelőanyag az elgázosítóból való kilépése i előtt le ne hűljön és hogy továbbá a fúvó­kából kilépő gáz lehetőleg tökéletesen lés egyenletesen keverődjék az elégési anya­goktól mentes levegővel, végül pedig, hogy a keverőcső úgy legyen elhelyezve, hegy a rajta keresztüláramlő éghető ke­verék benne sem meg ne gyúljon, sem le nem hűljön és hogy a gázkeverék minden oldalról egyenletesen vezettessék az izzó­testhez. Különösen az invertlámpáknál igen fontos, hogy a gázkeverék ne hűljön le, mert ez esetben a csapadék a keverő­csövön ját lefolyna és az izzótestet szét­rombolná. Jelen találmány tárgya mindazon köve­telményekkel számol, melyeket — mint azt a tapasztalat mutatta — a lámpa főré­szeinek (az elgázosítónak és a keverőkam­rának) szerkezete iránt kell támasztani, hogy jól égő lámpát kapjunk. A lámpa úgy van szerkesztve, .hogy a keverőcső és az elgázosító fúvókája egy és ugyanazon dob­hoz csatlakozik, mely az elgázosítóból jövő forró égési termékek útjába van helyezve úgy, hogy a dob belseje legalább két nyí­lás útján közlekedjék a külső levegővel, míg az égési termékek attól el vannak zárva. A találmány lényege abban áll, hogy az lelgázosító a keverőcső köré van te­•kercselve és vele többé-kevésbbé benső hő­vezető összeköttetésben áll úgy, hogy a keverőcső vön átáramló gázkeverék a lámpa jó működéséhez szükségelt hőmérsékleten tartatik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon két kiviteli példán van föltüntetve, neve­zetesen az : | j í[11 1. ábra egy belső világításhoz való in­vertlámpa függőleges metszete, a . 2. ábra hasonló metszet külső világí­táshoz való lámpán át, a 3. és 4. ábra pedig az 1. ábrán föltün­tetett kivitel elgázosítóján és keverő kam­ráján át vett metszetek, illetve nézetek. Az (1) elgázosító a (2) keverőcső köré van tekercselve. A (4) dob a lámpa kürtő­jéhez keresztben fekszik; a kürtőn az égési termékek fölfelé áramlanak. A dobba úgy a (2) keverőcső, mint a (3) fúvóka jegy­mással szemben betorkolnak. A (4) dob az ! 1. ábra szerint mindkét végén közvetlen

Next

/
Thumbnails
Contents