60185. lajstromszámú szabadalom • Gép homokkal töltött csöveknek kopogtatására

Megjelent 1913. évi juiius hő 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60185. szám. XVII/l. OSZTÁLY. Gép homokkal töltött csöveknek kopogtatására. WILDE EMIL GYÁRTULAJDONOS DRESDENBEN. A bejelentés napja 1912 juiius hó 20-ika. A meghajlítandó csöveket tudvalevőleg homokkal kell megtölteni, nehogy hajlítás­kor káros deformációt szenvedjenek. Hogy a homok a csövet teljesen hézagmentesen kitöltse, a csövet kopogtatni kell. E kopog­tatást eddig kizárólag kézierővel végezték, mi azonban különösen hosszú és nagy át­mérőjű csövek esetén hosszadalmas és fá­radtságos művelet. Találmányom tárgya gép, mellyel a ho­mok a csőben tömörré kopogtatható és lé­nyegében egy csőtartótányérból és egy vagy több kopogtatószerkezetből áll, melyek a cső egész hosszában végigvezethetők, miál­tal az egész cső végigkopogtató. Miután a homok a cső alsó részében hamarább tö­mörül össze, mint a fölső részben, a gép oly szerkezettel is el lehet látva, mellyel az alsó kopogtatószerkezetek bizonyos idő múlva önműködőlég kikapcsolhatók. A mellékelt rajzon találmányom tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az egész gépnek részben met­szett elölnézete, a 2. ábra ennek fölülnézete, a 3. ábra egy kopogtatószerkezetnek hossz­metszete, nagyobb léptékben, a 4. és 5. ábrák pedig ugyanennek fölül­nézetei, működési, ill. kikapcsolt hely­zetben. A gép (a) állványzatára szerelt (b) szánon a függőleges (c) tengely van ágyazva, mely tetszőleges módon pl. (e) szíjtárcsa és (d) csigahajtómű révén forgatható. Ezen (c) tengelyre a (cl) tányér van szerelve, melyre a kopogtatandó (f) cső centrikusán ráhelyezhető és (g) betétek révén eltolódás ellen rögzíthető. Fölösleges azonban a csö­vet mereven befogni, mert az (f) cső fölső részét egy a rajzon föl nem tüntetett gyűrű biztosítja földülés ellen. A (b) szán pályá­jának irányában még egy függőleges (h) tengely van ágyazva, melynek alsó részén elrendezett horonyba az (i) kúpkeréknek egy rúgója belefogózik, miáltal a kúpkerék révén a (h) tengely forgatható és azonkívül a kúpkerékben hosszirányban eltolható. Az (i) kúpkerék az (1) szíjdob révén hajtható vízszintes (kl) tengelyre ékelt (k) kúpkerék révén forgatható. Az (al) állványzatra sze­relt (m) bakon az (n, nl) kétkarú emeltyű van ágyazva, melynek egyik (n) karja az (o) csuklóhoz kötött (p) gyűrű révén a (h) ten­gelynek egy a rajzon nem látható karimá­jával kapcsolatos úgy, hogy függőleges mozgásakor a (h) tengelyt magával ragadja, ' de forgását nem gátolja. Az (n, nl) két-

Next

/
Thumbnails
Contents