60174. lajstromszámú szabadalom • Lábhajtású szánkó

. Megjelent 1913. évi .július hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jfijg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60174. szám. XX/a. OSZTÁLY. _ . , .. , . . t Lábhajtású szánkó. SCHROMM MIHÁLY MECHANIKUS BRASSÓBAN. A bejelentés napja 1912 február hó 8-ika. Jelen találmány tárgya, lábhajtású szánkó, | melynek célja egyetlen személy részére biz­tosítani a könnyű és gyors előrehaladást havas utakon. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a találmány oldalnézetét, 2. ábra részletének távlati képét, 3. ábra hátsó nézetet, 4. ábra részletének távlati képét tün­teti föl. A találmány áll a kerékpárokhoz ha­sonló könnyű (b) vázból, me'y (c) nyeregé gel, (g) lábitókkal és (d) kormánnyal van ellátva. A . kormányrúd mellső része, (e) vízszintes tengelyű csuklió körül kis mér­tékben kilengetően, (f) csús-zótalpat hord, mely célszerűen fölülről nézve kissé ho­morú a kormányzás megkönnyítése céljá­ból. A (b) váz hátsó, villásan kettéágazó részéhez (r) vízszintes tengely körül ki­lenghetően az (o, o) kettős csúszó talpak vannak (p) rudak közvetítésével megerő­sítve. Az (o, o) csúszótalpak egymáshoz képest való viszonylagos helyzetét kereszt­irányú rudak biztosítják. A (g) lábitók tengelyén (h) lánckerék ül, mely (i) lánc és (j) lánckerék közvetítésével hajtja a (k) kétszeresen görbített tengelyt, melyhez a másik, szabad végükön egyenesben veze­tett (1) tolórudak csatlakoznak, melyek vi­szont az (n) kapaszkodó rudakat hordják. Az (1) tolórudak szabad vége 2. ábrán rész­letezett módon célszerűen két (t, t) görgő között mozog el, mely görgők az (o, o) csúszótalpakat összekötő (m) rúdban van­nak ágyazva. Az (n) kapaszkodórudak |az (1) tolórudakhoz csuklósan elforgathatóan vannak erősítve és jelen példánál mindegyik tolórúdhoz két darab (n) kapaszkodórúd tartozik. Az (n) kapaszkodórudak hossza nagyobb, mint az (1) tolíórudaknak a hátsó csúszótalpak alsó színétől való távolsága, miáltal az (n) kapaszkodórudak a talajhoz képest ferde helyzetet foglalnak el. A készülék működése és használati módja az eddigiek alapján a következő: A gép (c) nyergén ülve, lábunkkal hajt­juk a (g) lábítókat, miáltal a (k) kétszei­resen görbített tengely gyors forgómoz­gást nyer, az (1) rudak pedig ide-oda menő mozgást kapnak, amellett pedig függélyes síkban föl 6S ctii ct lengenek. Végeredmény­ben akkor, ha az (1) rudak előre ,mozog­nak, azok egyszersmint magasabb helyze­tet foglalnak él, míg az (1) rudak vissza­mozgásuknál alacsonyabb helyzetben van­nak. Világos, hogy az (1) rudakhoz kap-

Next

/
Thumbnails
Contents