60166. lajstromszámú szabadalom • Sínkötés

Megjelent 1913. évi iulius hó 9-ón. MAGY. gg-s. KIR. szabadalmi jgh hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 60166. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Sinkötés. soós györgy kereskedő nevvarkban. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 30-ika. Találmányom tárgya sinkötés, melynek az a célja, hogy két sinszál ütköző végét teljesen biztosan és minden hosszanti és oldalirányú elmozdulást kizáró módon lehes­sen egymással összekötni, anélkül azonban, hogy evvel a hőmérsékletváltozások által okozott összehúzódás és kiterjedés is meg volna gátolva. A szóban lévő sinkötés szerkezete és fölszerelése aránylag igen egyszerű, szilárd, tartós és hatásos, amennyiben az ütköző sinvégeknek igen megbízható kapcsolását teszi lehetővé, ezenkívül térigénye is cse­kély, mert a sinkötést a sinvégek megfe­lelő oly alakításával létesítjük, hogy a sin­végek egymásba fogódzva elreteszelődhes­senek. Találmányom tárgyának egy fogan atosí­tási alakja példaképen a csatolt rajzon lát­ható, hol az 1. ábra két egymással a találmány tár­gyát képező sinkötés útján kapcsolt sinvég axonometrikus képe, a 2. ábra pedig az egyik és a 3. ábra a másik sinvég axonometrikus képe. Eme rajzokon (1) és (2) az egymással kapcsolandó két sinszálnak egymásba üt­köző vége, egy és ugyanannak a sinszál­nak egyik vége az egyik, másik vége pe­dig a másik * megrajzolt módon van ala­kítva. A két sinszál (3j sinfeje bizonyos hosszú­ságú darabon el van vágva úgy, hogy az egyik végén a sinfejben egy (4) bevágás keletkezzék, melynek sík, lejtős (5) belső és görbe (6) külső fölülete van. Ez a két fölület alsó végén a (7) élben találkozik egymással. Az (5) fölületnek körülbelül kö­zepén egy (8) mélyedés van kiképezve, melynek célját később ismertetjük, míg az (5) fölületnél valamivel alacsonyabb (6) fö­lület fölső élén a lejtős (9) ütközőfölületbe megy át. A sinfej és sinnyak függélyes ütközőfölületén egy függélyes (10) horony van kiképezve, míg a sintalp alul olyan (11) görbe fölület szerint van elvágva, hogy egy (12) válldarab keletkezzék. A,(ll) fölü­leten a (10) horony a (21) horonyban tovább folytatódik. A másik végén a (3) sinfej akként van elvágva, hogy az a (13) nyelvet alkossa, melynek görbe (14) hátsó fölülete és a (16) kiugrással ellátott lejtős (15) mellső fölülete van. A (14) fölület a lejtős (17) ütközőfölü­letbe megy át és az egész (13) nyelv ak­ként van alakítva, hogy az a szomszédos sinvég (4) kivágásába beleüljék, amennyi-

Next

/
Thumbnails
Contents