60163. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fa gyantamentesítésére és földolgozására

. Megjelent 1913. évi .j úlius hó 7-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi |bb hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 60163. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Eljárás fa gyantamentesítésére és földolgozására. d. rosenblum cég, brech leon okl. mérnök és tyborowski edmund mérnök varsóban. A bejelentés napja 1912 április hó 3-ika. A találmány friss faanyagnak további | mechanikai és kémiai földolgozásra és meg­munkálásra alkalmassá tételével és egyút­tal a gyanta és terpentinolaj tartalom hasz­nothozó értékesítésével foglalkozik. Már számos eljárást javasoltak a fa gyantameiitesítésére, illetőleg nemesítésére olyképen, hogy a fát huzamosabb ideig gő- [ zölték vagy oldószerekkel (pl. benzin és alkohol keverékével, terpentinolajjal stb.) kezelték. Annál az eljárásnál, mely a fának vízgőzzel vagy forró vízzel való kezelésére vonatko7ik, természetesen elegendő gyanta­mennyiséget nem is akarunk és nem is tu­dunk kapni, mivel a fának csupán vízgőz­zel vagy forró vízzel való kezelése több­nyire csak rövid ideig tart.és nyomás be­hatása nélkül történik. A gyantaoldó vagy kivonószerekkel való kezelésnél ezzel ellen­tétben a fát szárítani kell és a vegyszerek­nek nagy mennyiségben való fölhasználása szükségeltetik. A kísérletek, melyek a jelen találmány­hoz vezettek, azt mutatták; hogy a fának gyanta- és zsírszerű alkatrészektől való meg­szabadítását és ezáltal a nemesítését elér­hetjük és egyúttal a savakkal való keze­lésre vagy mechanikai megmunkálásra, pl. köszörülésre alkalmassá tehetjük, a sejt anyag minőségét javíthatjuk, tartósságát növelhetjük és jó szint adhatunk neki, ha a fát víz vagy vízgőz és gyantaoldószerek kö­zös hatásának vetjük alá, mely utóbbiak a vízzel vagy vízgőzzel való emulzió képzé­sére alkalmassá vannak téve. A faköszö­' rület is, melyet az így kezelt és gőzölt fá­ból kapunk, rendkívül világos lesz, mivel a gőzölt faköszörület színárnyzla a fa gyanta­tartalmától függ. A találmány további előnye abban áll, hogy a fát gyantaoldószerekkel való keze­lés előtt nem kell szárítani és a gyanta­oldószereket csak rendkívül kis mennyi­ségben kell fölhasználni. Az eljárást magasabb hőmérsékletnél visz­szük keresztül. A fának ilyen folyadék vagy gőzkeverékkel való főzése, illetőleg hevítése által a vízzel vagy vízgőzzel emulziót ké­pező gyantaoldószer a fából a gyanta- és zsírnemű anyagokat kioldja. Ajánlatos, hogy a fanemre a gyantatarta­lomra való tekintettel az oldószer mennyi­sége Va—2%-a, legyen a fa súlyának. A nyersanyagot mintegy 110° C. hőmérsékle­ten huzamosabb időn keresztül (pl. 1—5 órán át) a folyadék, illetőleg gőzkeverékkel

Next

/
Thumbnails
Contents