60154. lajstromszámú szabadalom • Lőszerkocsi tüzérségi lövedékek számára

Megjelent 1913, ésvi julius hó 7-tSn. MAGY. gg^ KIR. szabadalmi •fi } hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 60154. szám. XX/c. OSZTÁLY­Loszerkócsi tüzérségi lövedékek számára. rheinische metallwaaren- und maschinenfabrik düsseldorf-derendorfban. A bejelentés napja 1911 november hó 18-ika. A tüzérségi lövedékek számára szolgáló lőszerkocsik lőszerszekrényei a magasság és szélesség tekintetében bizonyos méretek­hez vannak kötve, melyek csak igen szűk határok között változtathatók, míg ezen szekrények hossza tágabb határok között változtatható. A lövedékeket, ezeknek víz­szintes elhelyezésénél, a kocsi hosszirányá­ban fektetik, mely esetben a lőszerszekrény hossza a lövedékek hosszától függ. Ha tehát a kocsi fölvevőképességét fokozni akarjuk anélkül, hogy a lőszerszekrénynek magas­sági és szélességi méretei növekedjenek, akkor a lőszerszekrény hosszát legalább is a lövedékeknek teljes hosszával kell meg­nagyobbítani. Minthogy ezen hossz aránylag nagy, a lőszerszekrény hosszmérete ily esetben túlnaggyá válnék. A jelen találmány szerint már most ezen hátrányt azáltal szüntetjük be, hogy a ko­csin a vízszintesen elhelyezendő lövedékek fölvételére szolgáló szekrényen kívül még egy vagy több oly szekrényt rendezünk el, melyek a lövedékeknek függélyes helyzet­ben való fölvételére alkalmasak. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve, az ' 1. ábra a lőszerkocsinak függélyes met­szete, a 2. ábra annak fölülnézete. Az (a) szekrény a vízszintesen elhelye­zett lövedékek fölvételére szolgál és hátul ajtókkal van elzárva, melyek a legénysé­get, a lőszer kivétele közben, oldaltüzelés ellenében védik. Az (a) szekrény előtt két egymástól elkülönített (b) szekrény van el­rendezve, melyekben a lövedékeket függé­lyesen helyezzük el és melyek a (c) föde­lekkel vannak elzárva. A két (b) szekrény helyett esetleg egyetlen szekrény alkal­mazható, melynek szélessége a vízszintesen elhélyezett lövedékeket fölvevő (a) szekré­nyével egyenlő. Az (a) szekrényen a le­génység számára szolgáló ülések vannak elrendezve, melynek (d) támlái fölülről és elülről jövő tüzelés ellenében védő páncél­pajzsok gyanánt vannak kiképezve. Az (a) szekrény az ezen átjáró (e) tengellyel az (f) kerekeken nyugszik és a (g) tartógeren­dával van szilárdan összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents