60147. lajstromszámú szabadalom • Gátvédő hullámverések ellen

Megjelent 1913. évi julius hó 7-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 60147. szám. XV/e. OSZTÁLY. Gátvédő hullámverések ellen. küzdényi szilárd igazgató főmérnök czibakházán. Pótszabadalom a 52945. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 november hó 30-ika. Az árvízgátaknak a hullámcsapások el­len való védelmére a legcélravezetőbb és leggazdaságosabb szerkezet a rőzséből vagy hasonló rugalmas anyagból készült olyan talp, amely a védőtöltés vízfelőli lábánál annak hosszamentén állandóan el van he­lyezve, amely árvíz alkalmával a vízszinén maradva, az árvízhozta pallóveréshez ha­sonlóan a legnagyobb hullámokat is lecsen­desíteni és a töltéstestnefe elhabolását meg­gátolni képes. Ilyen védőszerkezet az 52.945. szám alatt lajstromozott szabadalom, amelynek alkal­mazására a gátvédő társulatok, ha a füze­sek rőzse- és karó-termelőképességét ok­szerű gazdálkodással kellőképen emelik, fokozatosan rátérhetnek és a hullámok kár­tételeivel teljes sikerrel és szinte minden költség nélkül megküzdhetnek. Mielőtt azonban a társulatok füzeseiket a kellő mérvű termelőképességre fejleszt- ' hetik, addig is szükségünk van olyan vízen úszó talpvédőszerkezetre, amely a törzs­szabadalom 1. igénypontjában fölsorolt kö­vetelményeknek eleget tesz és amellett a most rendelkezésre álló védanyagkészletűk­kel is egyszerű és olcsó módon rögtönözve előállítható. Erre a célra az úszótalpat képező hen­gerek töltéshosszanti sorokban vannak egy­más mellé rakva és a töltésre merőleges irányban rajtok keresztül ütött karók vég­zik az összeerősítést. Ezen rögtönözve előállítható úszótalp­szerű védőszerkezetnek a további tökélete­sítése az itt ismertetett pótszabadalom tár­gyát képező találmány, amelynél a talpat alkotó rőzsehengerek a töltésvonal irányár hoz, az előállítandó talpszélességhez mér­ten, kisebb vagy nagyobb szög alatt hajolva vannak egymás mellé helyezve és ilyen fekvésben vannak keresztülütött karókkal összeerősítve. Kis hullámverésnek kitett szakaszon kis szög alatt, közepes hullám­verésnek kitett szakaszon nagy szög alatt, nagy hullámverésnek kitett szakaszon de­rékszög alatt vannak a rőzsehengerek a töltésvonal irányára. Ezen szerkezetnek az előnye elsősorban az egyszerűsége, másodsorban az, hogy a szerkezet harmónikaszerűen könnyen képes a szükséges mértékig kitágulni és össze­húzódni és így a hullámzó árvízfölszínnek folytonos méretváltozásához alkalmazkod­ván, a hullámok szét nem téphetik és ki nem dobhatják. A találmány tárgyát képező védőszerke­zetnek erőssége és hullámtörő képessége

Next

/
Thumbnails
Contents