60133. lajstromszámú szabadalom • Újítások beszélőgépeken

Megjelent 1»13. évi julius hó 7-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 6018B. szám. IX/d. OSZTÁLY. Újítások beszélőgépeken. fischer alex magánzó kensingtonban. A bejelentés napja 1911 december hó 4-ike. Elsőbbsége 1910 december hó 8-ika. Jelen találmány főleg azon beszélőgépekre vonatkozik, melyeknél a gép hangtölcsérrel együtt egy szekrényben vagy köpenyben van elrendezve, mimellett a szekrény fölső része, vagy födele, vagy azon ajtója, melya hang­tölcsér nyílása felőli oldalon van elrendezve, a hang részére visszaverő- vagy irányító­föliilet gyanánt működik. A föntemlített, szekrénybe zárt gépeknél már ajánlották a szekrényen egy födelet csuklósan elrendezni, mely a függélyesen terjedő hangtölcsér nyílása fölött helyezte­tik el. Vagy pedig a szekrény oldalán és a hangtölcsér nyílásánál csuklósan megerősí­tett ajtók rendeztettek el, melyek szintén a hang visszaverésére szolgáltak. Emellett azonban a födél vagy ajtó egy darabban készült úgy, hogy a hanghullámok a födél vagy ajtó meghatározott helyzetében csak egy irány felé voltak vethetők. Jelen találmány már most oly szerke­zetre vonatkozik, melynél a szekrénynek különböző helyzetekbe lengethető födele vagy ajtója egy vagy több csuklósan vagy csúsztathatóan megerősített csappanóval vagy szárnnyal vagy sávval bír, melyek egy vagy több visszaverőfölületet képez­nek, mimellett az utóbbiak számos külön­böző helyzetbe állíthatók ós ezekben a helyzetekben egymástól függetlenül rögzít­hetők úgy, hogy a hang esetleg csak egy irányban vettetik, amint ez az ismert be­rendezéseknél is történik, vagy pedig egy­idejűleg a mindenkori kívánalmaknak meg­felelően különféle irányokban vettetik. Ha szekrény nem használtatik, akkor a hang­tölcsér nyílásánál egy visszaverőszerkezet alkalmaztatik, mely a föntemlitett módon egy vagy több csuklósan vagy csúsztat­hatóan megerősített csappanóval van föl­szerelve. A találmány egy kiviteli alakjánál oly szekrény alkalmaztatik, melynek alaprajza célszerűen négyszögletes. A fenék egyik sarkának közelében a forgó tárcsa rendez­tetik el, melynek motorja e célra fenék alatt van elhelyezve. A másik, átlósan szembenfekvő sarok közelében a hangkar fogvatartására szolgáló támasz alkalmazta­tik. A hangkarhoz egy cső csatlakozik, mely oly módon van meghajlítva, hogy egy a szekrény közepében fekvő nyíláshoz ve­zet, hol függélyes tölcsérbe megy át, mely valamely alkalmas módon a szekrényhez erősíttetik. Ez a tölcsér a szekrény födele alatt végződik. A födél a szekrényen csuklósan van meg­erősítve oly módon, hogy fölfelé lengethető

Next

/
Thumbnails
Contents