60114. lajstromszámú szabadalom • Betörés és lopás ellen védett templompersely

Megjelent 1»13. évi julius hó 5-én . MAGY. g&s KIR. SZABADALMI bÉ h HfVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60114. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Betörés és lopás ellen védett templompersely. SCHUSTER ANTAL LAKATOSMESTER WEILHEIMBEN. A bejelentés napja 1912 május hó 14-ike. A jelen találmány tárgya betörés és lo- | pás ellen védett templompersely. A mellékelt rajzon e persely az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben, a 3. ábrán hosszmetszetben és a 4. ábrán keresztmetszetben van bemu­tatva. A templompersely erős (T)-vasból össze­épített négyszögletes (a) keretből áll, mely­nek töltelékei, nevezetesen: oldalai, háta, feneke és födele erős (b) vaslemezekből vannak készítve és az (a) kereten szege­csek segélyével vannak megerősítve. A mellső oldalon elrendezett, vaslemezből ké­szült (c) ajtó, mely fönt és lent a persely belső oldalán (d) csapszalagok segélyével van vezetve ós belső oldalán (f) (Tavasak­kal van merevítve, ami annak megfúrását stb. meggátolja, úgy van elhelyezve, hogy előre nem áll ki a perselyből, hanem mé­lyedésben nyugszik, az (á) kerettel kívül egyenletesen tömören zár ügy, hogy a mű­szerekkel és szerszámokkal való beavatko­zás lehetetlenné van téve és ezzel fölrob­bantása is ki van zárva. A (c) ajtón elrendezett (g) zár belülről nyúlik az (a) keretbe. Az (a) kereten, ennek, mellső oldalán (T)­| vasból készült további (h) keret van elren­dezve, mely a befalazásnál elzárás gyanánt szolgál. Ezen (h) keret fölső vége fülke alakjában van kiképezve, hogy a pénzdara­boknak a perselybe az (i) hasítékos nyakon keresztül való bedobását lehetővé tegye. Az (i) nyak a fölső (b) lemezen belül át van hajlítva és ott meg van erősítve. A pénzdarabnak az (i) nyakon keresztül való bedobásakor, mely nyak hasítéka oly szűk, hogy csak 4 cm.-nél kisebb átmérőjű pénzdarabok dobhatók be, a pénzdarab az (i) nyakat elhagyva, a (k) nyelvre hull, mely azt a szemközt fekvő (k) nyelvre, innen a legalsó, ismét szemközt fekvő (k) nyelvre, végül az (1)'gyűjtőszekrénybe hullatja. A váltakozva szemközt fekvő (k) nyelvek alsó szélükön csipkésen ki vannak vágva és úgy állnak egymással szemközt, hogy az (i) ha­sítékos nyakon keresztül szerszámokkal, vagy enyvezett vesszővel az (1) gyűjtőszek­rénybe benyúlni lehetetlen. Az (1) gyűjtő­szekrény a (c) ajtó fölnyitása után az (m) fogantyú segélyével könnyen kivehető és kiüríthető. Az (a) kereten a hátulsó oldalon kinyúló (T)-vasak a befalazáskor támasztó gyanánt szolgálnak és a hátulsó oldalon elrendezett (n) kőcsavarok segélyével tartatnak a fal­ban fogva.

Next

/
Thumbnails
Contents