60106. lajstromszámú szabadalom • Betontömb száraz jó hőszigetelő és belső oldalán szögek beverésére alkalmas szerkezeti főfalak építésére

Megjelent 1913. évi julius hó 5-éW<$, MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRÁS 60106. szám. VIII/a. OSZTÁLY-. Betontömb száraz jóhőszigetelő és belső oldalán szögek beverésére alkalmas szerkezeti főfalak építésére. PÁLHEGYI ISTVÁN ÉS SZŐCS JÁNOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK NAGYVÁRADON. A bejelentés napja 1912 májas hó 20-ika. A jelenlegi házépítkezéseknél a szerke­zeti főfalak túlnyomó részben téglából ké­szülnek. Az újabb építkezési anyag a beton> ezideig szerkezeti főfalaknak nem volt cél­szerűen fölhasználható és pedig azért, mivel a beton aránylag nedves, nem tartja jól a meleget, végül pedig a betonból készült falba, szöget nem lehet verni. Ilykép azon kísérletek, melyeknél a szerkezeti főfalak fölépítését nagyobb betontömbökből kísérel­ték meg, a fönt említett okokból nem vál­tak be. Jelen találmány célja, a font említett hátrányok kiküszöbölése mellett lehetővé tenni betontömböknek alkalmazását és lé­nyege, hogy a kétféle építési anyagor egye­síti, miáltal nagy szilárdság, gyors építkezés együtt járnak jó hőszigeteléssel, száraz fal­lal, melyekbe szögek is verhetők. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a szerkezeti főfal építésére szol­gáló egyetlen betontömb távlati képét, 2. ábra ugyanezt téglákkal egyesítve, 3. ábra végül a jelen találmány elvén készült fal egy részének távlati képét tün­teti föl. A találmány lényegében áll, a készítendő fal vastagságának megfelelő és kellő ma­gasságú (^'betontömbökből, melyeknek belső hosszoldalán alul, (a) tégla szélességének megfelelő (c) lépcsőszerű kiugrása van, melyre 2. ábrán látható módon, egymás fö­lött több sor tégla helyezhető el olykép, hogy a legfölső téglasor egy színbe esik, a (b) betontömb fölső lapjával. A találmány használati'módja, illetve a szerkezeti fal építési módja, az eddigiek alapján világos. Egymás mellé lerakunk az építendő fal hosszának megfelelően több (b) betontömböt olykép, hogy a (c) lépcsőszerű kiugrások befelé essenek, melyekre azután, a szokásos kötésekkel több, jelen példánál három téglasort helyezünk, azután követ­kezik ismét egy betontömbsor melynek üt­köző síkjai, az első betontömbök ütközősík­jaihoz képest, el vannak tolva és így tovább. Természetesen a jelen találmány tárgyát képező betontömbök, tet'szésszerinti mére­tekben készülhetnek, nemcsak egy, hanem több függélyes téglasornak felvételére is. v SZABADALMI IGÉNY. Betontömb szerkezeti főfalak építésére, jel­lemezve azáltal, hogy az építendő fal vastagságának megfelelő méretben, kellő

Next

/
Thumbnails
Contents