60095. lajstromszámú szabadalom • Füstemésztő tüzelőberendezés

Megjelent 1913. évi julius lió 5-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60095. szám. II/c. OSZTÁLY. Füstemésztő tüzelőberendezés. EKL FERENC MÉRNÖK BAUTZENBEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 3-ika. Találmányom tárgya főleg kevésbé érté­kes tüzelőanyag, mint turfa, brikettek, fűrész­por és hasonlók számára való rostélyada­goló berendezéssel biró füstemésztő tüzelő­berendezés. Találmányom előtüzeléses kazántelepek­nél a tüzelőhely magasra fölhevített fala­zatából, üzemkazánoknál pedig a kazán­falakból kisugárzott meleg előnyös ki- és fölhasználását célozza, mely meleg az el­égést befolyásoló légáramnak adódik át, miáltal melegveszteségek lehetőleg ki vau­nak zárva és füstemésztést érünk el. Talál­mányom további célja olyan rostélyadagolás létesítése, mely a lángnak a tüzelőtérből az adagoló berendezés tölcsérébe, ill. a kazán­házba való visszacsapását megakadályozza. A csatolt rajzon a találmány tárgyának két foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az újítást, mint előtüzelő beren­dezést hosszmetszetben, a 2. ábra ugyanezt az 1. ábra a—a vonala szerint vett metszetben, a 3. ábra az adagoló berendezést metszet­ben, a kiürítés alkalmával, a 4. ábra az adagolódobot részletesen, az 5. ábra a találmány tárgyát lángcsöves kazánnal összeköttetésben, metszetben tün­teti föl. A tüzelőanyag tetszőleges módon jut a (3) nyílásokkal biró (2) tokban forgathatóan ágyazott (1) dob serlegeihez. A serlegbőt kiálló anyagot az (1) dob forgásakor, a dob (4) és a tok (5) éle, melyek egymáshoz szög alatt állanak, lesúrolják. Amint a dob forgása következtében a serleg nyílása lefelé jön (3. ábra), a serleg kiürül, mely kiürülés a serleg belsejében elrendezett (6) lánc (4. ábra), (7) ütközők (3. ábra), vagy hasonlók által befolyásol­ható. Ezen eszközök különösen akkor elő­nyösek, ha iszapos tüzelőanyagot akarunk elégetni. A tüzelőanyag ezután egy aknán keresztül, melynek falai (8) fúvónyílásokkal vannak ellátva, egy szintén fúvónyílásokkal ellátott, ferdén elrendezett (9) vezető fölü­letre jut. Megjegyzendő, hogy a bevezető­akua egyik fala (10) csappanó gyanánt lehet kiképezve, miáltal lehetségessé válik, hogy a (10) csappanóval szemben fekvő (11) ajtó nyitása után a tüzelőanyagot kívülről után­töltsük. A (10) csappanó segélyével továbbá a levezetőcsatorna szűkíthető, ill. elzárható. A (9) vezetőfölülethez a rostélyfölület csatla­kozik, mely a rajzon ábrázolt foganatosí­tási alaknál teknőalakúan kiképezett (12) rostélyrudakból áll, melyek a forgathatóan ágyazott (13) tengellyel vannak összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents