60064. lajstromszámú szabadalom • Hordóakona

* Megjelent 1913. évi julius 1«\ 4-éi». MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 60064. szám. X/b. OSZTÁLY. Hordóakona. mucker alexander kereskedő daruvárott. A bejelentés napja 1912 október hó 30-ika. Tudvalevő dolog, hogy a hordó fölső szá­dáját csapó-ás közben nem szabad légmen­tesen elzárva tartani, mert akkor a hordó­ban lévő folyadék (a légnyomás következ­tében) az alsó szádán keresztül nem tud kifolyni. Hogy a hordó megcsapolása [al­kalmával annak fölső akonáját ne kelljen kivenni, ill. meglazítani, azért ezideig az akona. és a száda között egy légbebocsátó nyílást hagytak, melyen keresztül a külső levegő állandóan közlekedhetett a hordó belsejével. Olyan hordóknál azonban, me­lyek alkoholtartalmú folyadékokat, pél­dául bort tartalmaznak, az említett össze­kötő nyílásnak az a hátránya van, hogy azon keresztül állandóan alkohol illan el a hordóból, miáltal a bor teljesen meg is ro­molhatik. Ezen bajokat a találmány szerint igen egyszerű módon és gyökeresen azál­tal orvosolhatjuk, hogy a hordóakonát egy furattal látjuk eí, mely a hordó belsejét a külső levegővel köti össze és amely /egy rúgóhatás alatt álló, kívülről nyitható sze­lep segélyével zárható el. A találmány tárgyának egy példaképeni kiviteli alakját a mellékelt rajz hossz­metszetben tünteti föl. A fából készült (a) hordóakona egy cen­trális (b) hosszfurattal és egy (c) kereszt­furattal van ellátva, mely egyfelől a hossz­furatba, másfelől a szabadba nyílik. Ezen keresztfurat. belső végén légmentesen el­zárható egy (d) szeleppel, melyet egy hor­ganyozott (e) acélrúgó önműködőlég el­zárva tart, azonban ha ujjunkkal a (g) sze­leprúd (f) gombját kívülről benyomjuk, ak­kor a szelep kinyílik. Az (a) akona feje (h) gyűrűvel van összeszorítva, mely meg­akadályozza azt, hogy az akona a hordóbjá való beverése közben szétrepedjen. Az (a) akonán az (i) csapszög segélyével egy (k) fordító retesz van megerősítve, mely rög­zíti a szeleprúd (f) gombját, midőn a (d) szelep nyitva van. Ha a hordót meg1 akarjuk csapolni, iák­kor a hordócsap kinyitása után csak az (f) gombot kell benyomni. Ezáltal a (d) szelep kinyílik és mindaddig, míg a folya­dék lefolyása tart, illetve míg az (f) gomb benyomva marad, ia külső levegő ia (b, c) furatokon át a hordó belsejébe jut­hat. Ha azt akarjuk, hogy a hordó egész tartalma megszakítás nélkül folyjék ki, ak­kor a (d) szelepet ezen idő alatt a (k) re­tesz segélyével tartjuk nyitva, mely az (f) gombot a pontvonalkázva föltüntetett hely­zetben fogva tartja.

Next

/
Thumbnails
Contents