60016. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egy elzárt edényben nyomás alatt álló folyadékban iszapolt szilárd anyagok folytonos leválasztására

Megjelent 1913. évi junius lió 27-én. MACA. gft* KIR. SZABADALMI B|H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60016. szám. IV/i. OSZTÁLY. Berendezés elzárt edényben nyomás alatt álló folyadékban iszapolt szilárd anyagok folytonos leválasztására. müntzing alvar mérnök stockholmban. A bejelentés napja 1911 junius hó 1-je. Elsőbbsége 1910 junius hó 9-ike. Jelen találmány tárgya egy elzárt edény­ben (pl. egy cellulózafőzőben) nyomás alatt álló folyadékban iszapolt szilárd anyagok­nak, kiválasztására való berendezés, mely­nél a nyomást nem kell sem megszüntetni, sem csökkenteni. A találmány példaképeni kivitelét a mel­lékelt rajz kapcsán az alábbi leírás adja meg. A folyadéknak és szilárd anyagoknak keverékét azon edényből, melyben vannak, (pl. egy nyomás alatt álló cellulóza főző­ből az (1) csövön át nyomás alatt a készü­lékbe vezetjük. A keverék ekkor egy kissé kúpos dobnak (2) szitadobalakú végébe jut. A dobnak oly fémből kell készülni, mely a folyadék természetének megfelel és (2) ré­szének egész kerülete teljes hosszában kellő nagyságú lyukakkal van ellátva. A nyomás hatása alatt a folyadék a (2) szita­dob lyukain át kifolyik, míg a szilárd anya­gok a szitadobban maradnak. Ezen, szilárd anyagoktól mentesített folyadék a (7, 8) térbe jut, melyet a (2) Bzitadob körül al­kalmazott külső (24) köpeny képez, mely úgy van kiképezve, hogy a szóba jövő nyo­másnak ellenállni képes legyen. A folyadé­kot ezután a (10) csővezetéken ái nyomás alatt elvezetjük és szivattyú vagy efféle segélyével azon edénybe, pl. a főzőbe) fo­lyatjuk vissza, melyben a keverék van, hogy az esetleg keletkezett nyomásveszte­séget pótoljuk és körfolyamatot létesítsünk. A (2) szitadobban mind nagyobb mennyi­ségű szilárd anyag gyűl össze, mely a dob­ban, a bevezető oldalról kezdve továbbító­berendezés, pl. a (11) csavar segélyével előre hajtatik; ezen csavar a (12) tengelyre van erősítve, melyet megfelelő (13) fogas­kerékáttétel segélyével a kellő sebességgel helyezhetünk forgásba. Hogy a folyadék beáramlását megkönnyítsük, célszerű, ha a csavar azon részének szárnyait átlyukgat­juk, mely a (2) szitadobban foglal helyet. A dob másik vége szintén (14) szitadob gyanánt van kiképezve, melyet a (25) kö­peny vesz körül úgy, hogy köröskörül az (5, 6) terek képződnek. E helyen van a szi­lárd anyagok eltávolítására szolgáló beren­dezés alkalmazva. Ezen berendezés a föl­tüntetett foganatosítási alaknál a (15) kúpos szelepből áll, mely a külső kúpalakú (16) köpenyhez szorosan odafekszik. A jelzett szelepet a (17) csavar és a (18) fogaskerék­áttétel segélyével többé vagy kevésbé nyit­hatjuk. A (12) tengely ezen áttételen, a

Next

/
Thumbnails
Contents