59940. lajstromszámú szabadalom • Fölszerelési berendezés elektromos izzólámpák számára

Megjelent 1913. évi junius hó 21-én. _ IvIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59940. szám, VII/h. OSZTÁLY. Fölszerelési berendezés elektromos izzólámpák számára. CARANGELQ M. CONSTANTIN MÉRNÖK CAIRÓBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 26-ika. A jelen találmány fölszerelési berende-' zés elektromos izzólámpák számára, mely berendezésnél a kikapcsoló a lámpától bizo­nyos távolságban van elrendezve. A találmány a mellékelt rajzban egy fo­ganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra egy, a berendezés részét képező foglalatnak részben metszete, részben né­zete, a 2. és 3. ábrák az ezen foglalatba illesz­tendő izzólámpának két typusát tüntetik föl, a; 4. ábra a kikapcsoló hosszmetszete. A rajzban a foglalat és az alzat össze­köttetésére bajonettzár van föltüntetve, lehet, azonban épp így csavarmenetes zárt alkalmazni. A (B) foglalatnak (A) meghosszabbítása (1. ábra) két (a, b) részből áll, melyek az •ebonitból vagy rostos anyagból készült (C) szigetelő alátétgyűrűvel vannak egymástól elkülönítve és melyeken három (1, 2) és (3) vezeték jár át. Az (1) vezeték a (c) csa­var segélyével van a foglalathoz erősítve, míg a (2) és (3) vezetékek a két (d) kon­taktussal vannak összekötve. Az (1) vezeték a vonalnak pozitív ágá­ból indul ki és a lámpát a vonalnak plusz sarkával köti össze. A (2) és (3) vezetékek a kikapcsolóhoz vezetnek és az (©, f) le­mezrugókkal vannak összekötve (4. ábra). A (4) visszvezeték a kikapcsolóból! kiin­dulva a vonalnak negatív sarkával van ösz­szekötve. A lámpának a foglalatba való illesztésénél a foglalatnak (d) kontaktusai a lámpának (E, F) kontaktusaival kapcso­lódnak (2. ábra). A lámpának a 2. ábrában föltüntetett fo­ganatosítási alakja oly szálakkal van el­látva, melyek két, egymás fölött elrende­zett csoportban vannak összekötve, míg a 3. ábrában föltüntetett lámpánál a két szál­csoport koncentrikus. Az ismertetett berendezés úgy csillárok­nál és lámpacsoportoknál, valamint alzatos lámpáknál is egyaránt használhatók. SZABADALMI IGÉNY. Fölszerelési berendezés elektromos izzólám­pák számára, jellemezve egy, á vonal pozitív vezetékével összekötött, meg­hosszabbításában két, egymástól szige­telőalátét segélyével elkülönített részből álló és a földtől elszigetelt foglalat, va­lamint egy kikapcsoló által, amelynek belsejéből kiinduló két vezeték a fogla­latnak kontaktusaival van összekötve, elvezető vezetéke pedig a negatív vo­nalvezetékhez van kapcsolva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY-ÁR8A8AG NYOMDÁJA BUOAf ESTÉN-

Next

/
Thumbnails
Contents