59908. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés önműködőt telefonközpontokhoz

Megjelent 1913. évi junius lió 19-én. MAGY. g^W KIR. SZABADALMI wHí HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59908. szám. VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés önműködő telefonközpontokhoz. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 30-ika. Elsőbbsége 1910 október hó 12-ike. Találmányunk önműködő telefonközpon­tokra vonatkozik, melyeknél a kapcsoló­impulzusok átvitelét a vezeték egyik olda­láról a másikra az összekötővezetékekben alkalmazott átvivőrelaiscsoportok végzik. Az eddig ismeretes ilynemű kapcsolási el­rendezéseknél a kapcsolóimpulzusokat vagy az egyik beszédközvetítő vezetékága és a föld, vagy pedig a két egymással láncola­tosan kapcsolt beszédközvetítő vezetékág vezeti az átvivőtől tovább. Ettől eltérően a találmány tárgyánál a kapcsoló impulzuso­kat az sgyik beszédközvetőág és az evvel láncolatosan kapcsolt harmadik. vezeték (vizsgálóág) vezeti tovább. Ennek követ­keztében egyrészt ép úgy, mint akkor, mi­kor a kapcsolóimpulzusokat az egymással láncolatosan kapcsolt két beszédközvetitőág adja tovább, azt érjük el, hogy az egymást gyorsan követő kapcsolóimpulzusok a szom­szédos vezetékeket induktív úton nem be­folyásolhatják, másrészt pedig azt is meg­gátoljuk, hogy kapcsolat létesüljön akkor, mikor a vizsgálóág nem sértetlen. Ekkor lehetővé válik annak az egyébként bizony­talan vizsgálási módszernek gyakorlati al­kalmazása, melynél valamely vizsgálóág el nem foglaltnak tűnik föl, mikor ennek el­érésénél a kiválasztó vizsgálóelektromág­nes nem gerjed. Ennél az előbb gyakran alkalmazott vizsgálóeljárásnál igen köny­nyen létesülnek kettős kapcsolások, mikor a vizsgálóág valamely pontján meg van szakadva. Ha a találmány tárgyát képező elrendezésnél valamely kiválasztó beállítá­sánál visszavezetés gyanánt használt vizs­gálóág meg van sérülve vagy hibás, a kap­csolás ezen kiválasztón át meg nem tör­ténhetik úgy, hogy a föntebb jelzett egy­szerű vizsgáló módszer előnyösen alkal­mazható. A kiválasztó vezérlése találmányunk sze­rint a második beszédközvetítőágon és a földön, vagy a vizsgálóágon át történhetik. A csoportkiválasztók akként vannak kiké­pezve, hogy a tulajdonképeni kapcsolási munka végzésére, tehát eltekintve a kivá­lasztókon alkalmazott és jelzők vagy bizto­sítások bekapcsolására szolgáló berendezé­sektől, a munkát végző elektromágnesen kívül'egyetlen relais van alkalmazva, mely­nek segélyével a kiválasztó beállítása és kiváltása végezhető. A csoportkiválasztón alkalmazott relaist a vezérkapcsoló vagy az ezt helyettesítő tag akként kapcsolja át, hogy az először a beszédközvetítőágakkal áll kapcsolatban és a továbbítóimpulzusok fölvételére szolgál, ezután pedig a vizsgáló

Next

/
Thumbnails
Contents