59899. lajstromszámú szabadalom • Burgonyaültetőgép

Megjelent 1913. évi jaiiius hó 10-én, MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59899. szám. X/a. OSZTÁLY. Burgonyaültetógép. LINDEMANN ERNŐ GÉPVEZETÖ KNESEBECKBEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 20-ika. Jelen találmány tárgya fészekbe ültető és betakaró berendezéssel ellátott bur­gonyaültető gép. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egyik példakén ti kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az t 1. ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán fölülnézetben.. A burgonyaültető gépnek legfontosabb alkatrészei az (1) lyukasztódob, mely kúp­alakú (2) csúcsokkal van ellátva, a (3) és (4) burgonyaadogatók, -valamint az (5) eke­vas. A lyukasztódob oly széles és oly ne­héz, hogy csak a (2) csúcsok hatolnak be a talajba, amelyben a vetőburgonya föl­vételére szolgáló fészkeket állítják elő. A gépnek előrehaladásánál az (1) dob (6) ten­gelye körű forog és forgását a (7) láncke­rekek és (8) lánc segélyével a (4) bur­gonyaadogatónak (9) tengelyére viszi át. A (9) tengely a (10) lánckerekek és (11) lánc útján a (8) burgonyaadogatónak (12) ten­gelyét forgatja. A (9) és (12) tengelyek a (13) gépkereten helytállóan vannak ágyazva, a (6) tengely ellenben a lengethető (14) keretben van ágyazva, mely a (9) tengely körül forgatható. Ezáltal azt érjük el, hogy a gépnek szál­lításánál az (1) dob a (15) húzórúd és (16) emeltyű segélyével megemelhető. A (16) emeltyű a (18) kereten ágyazott (17) ten­gelyre van ráerősítve, szintúgy a (19) emeltyű is. Utóbbit ismert módon a (20) kéziemeltyűvel működtetjük, mely fogas­ívvel és kilinccsel van ellátva. Az ültetendő burgonyát a (21) szekrénybe tesszük be, mely a (12) tengely körül len­gethető és a (22) rúd segélyével ferde helyzetbe hozható. A (21) szekrénynek fenekén (23) rács van, mely a (3) burgonyaadogatónak (24) fogait átereszti, a burgonyákat azonban nem. A (3) adogatónak forgatása következté­ben a burgonyák egyenkint a (25) csator­nába és ebből a (26) kanalakkal jel látott (4) adogatón át a fészekbe jutnak. Ezután két (5) ekevas, melyek a (27) emeltyű se­gélyével magasságirányban és ütközők ál­tal különféle ferdeségben a (28) keretben beállíthatók, oldalról a fészkekbe ültetett burgonyákra földet borítanak. A gépkeret mellső állványának még iaz az előnye is van, hogy a (29) kormány­emeltyű a jobb- vagy baloldalra átfektet­hető. Előnyös továbbá még, ha az (1) lyu­kasztódobon alkalmazott (2) csúcsok a do­don elállíthatok, oly célból, hogy a bur-

Next

/
Thumbnails
Contents